http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
Statut Miasta i Gminy Osiek
Statuty jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Osiek
Regulamin
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
Wykaz aktów prawa miejscowego
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
Strategia rozwoju
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Osieku, konsultacje
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2002 - 2006
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU


 
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  06-11-2006 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  06-11-2006 | 00:00
Uchwała Nr XLIX/268/2006 06.11.2006

Uchwała Nr XLIX/268/2006

Rady Miejskiej w Osieku

z dnia 26 października 2006 roku

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze umowy darowizny nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Ossala.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska postanawia:

 

§ 1

 

Wyrazić zgodę na przekazanie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Ossala składającej się z działek oznaczonych nr ewidencyjnymi 1284 o pow. 0,2500ha i 1283 o pow. 0,6100 ha stanowiącej własność Gminy Osiek na podstawie

KW 33533 na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossali.

 

§ 2

 

Do zawarcia aktu notarialnego na przekazanie nieruchomości upoważnić  Burmistrza Miasta i Gminy Osiek.

§ 3

 

Wykonanie uchwały zlecić Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek.

 

§ 4

 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierzyć Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Wodnej, Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Mienia Rady Miejskiej.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku oraz w Sołectwie Ossala.

 

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIX ( 268 ) 2006  Rady Miejskiej w Osieku z dnia 26 października 2006 roku.

 

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest niezbędne w celu przekazania przez Gminę Osiek w drodze  umowy darowizny nieruchomości  określonych  w uchwale  z przeznaczeniem na rozbudowę Strażnicy oraz placu ćwiczeń dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossali.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) organem właściwym do określania zasad zbycia nieruchomości gruntowych jest Rada Miejska

w Osieku.

 

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji do uchwały.

 

««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska