http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
Statut Miasta i Gminy Osiek
Statuty jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Osiek
Regulamin
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
Wykaz aktów prawa miejscowego
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
Strategia rozwoju
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Osieku, konsultacje
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2002 - 2006
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU


 
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  06-11-2006 | 00:01
data ostatniej modyfikacji:  06-11-2006 | 00:01
Uchwała Nr XLIX/272/2006 06.11.2006

 

Uchwała  Nr XLIX/272/2006

Rady Miejskiej w Osieku

z dnia 26 października 2006 r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  dotyczącego realizacji dowozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno – Wychowawczego w Staszowie

 

 

Na podstawie  art. 18 ust. 1  w związku z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) , art. 46  ustawy    z dnia   13 listopada 2003 r.  o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z  2003 r. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.), art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz   art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r.  Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Osieku uchwala, co następuje:

 

§1

Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Osiek porozumienia z Gminami  Staszów, Rytwiany i Szydłów na realizację dowozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno – Wychowawczego w Staszowie

 

§2

W ramach porozumienia powierza się Gminie Staszów  realizację dowozu dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno – Wychowawczego w Staszowie od dnia 01.02.2006 r. do dnia 31.12.2006 r.

 

§3

Na realizację dowozu dzieci Gmina Osiek przekaże Gminie Staszów dotację celową.

 

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek.

 

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§6

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

 

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLIX/272/2006 Rady Miejskiej w Osieku

z dnia 26 października 2006 r.

 

Zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity z 2004 r. Dz. U.  Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizacje obowiązku szkolnego.

W związku z realizacją obowiązku szkolnego przez ucznia zamieszkałego na terenie gminy Osiek w Ośrodku Rehabilitacyjno -Edukacyjno-Wychowawczym i przejęciem z dniem 01.02.2006 r.  dowozu tego ucznia przez Gminę Staszów, która realizuje to zadanie również na rzecz Gminy Rytwiany i Szydłów celowe jest zawarcie porozumienia, które jednoznacznie określa warunki i sposób wykonania dowozu dziecka.

Zgodnie  z art. 18 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) do właściwości rady gminy należą sprawy pozostające w zakresie działania gminy.

Z tych względów podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

 

««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska