http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
Statut Miasta i Gminy Osiek
Statuty jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Osiek
Regulamin
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
Wykaz aktów prawa miejscowego
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
Strategia rozwoju
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Osieku, konsultacje
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2002 - 2006
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU


 
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  06-09-2006 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  06-09-2006 | 00:00
Uchwała Nr XLVIII/264/2006 06.09.2006

 

 

Uchwała Nr XLVIII/264/2006

 

Rady Miejskiej w Osieku

z dnia 31 sierpnia 2006 roku

 

w sprawie podziału Miasta i Gminy Osiek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) Rada Miejska w Osieku uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Dokonuje się podziału Miasta i Gminy Osiek na stałe obwody głosowania, ustala się ich numery i granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych zgodnie z załącznikami.

 

§ 2.

Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach.

 

§ 3.

Tracą moc Uchwała Nr. 41( 20 )98 Zarządu Miasta i Gminy w Osieku z dnia 18 września 1998 r. w sprawie utworzenia obwodów w Mieście i Gminie Osiek oraz Uchwała Nr XXXI (224) 2002 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie dokonania zmian w granicach stałych obwodów głosowania utworzonych w Mieście i Gminie Osiek w1998 r. W związku z wyborami do Rady Miejskiej w Osieku przeprowadzonych w 2002 r.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Osiek.

 

 

Załączniki:

 

 

Dokonuje się podziału Miasta i Gminy Osiek na osiem stałych obwodów głosowania i tak:

 

 

Numer

obwodu

głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej (nr telefonu)

       1

Miasto Osiek, Sołectwo: Długołęka,

Kąty, Lipnik

Publiczna Szkoła Podstawowa

w Osiek, ul. Wolności Nr 16

tel. 867-15-20

        2

Sołectwo Bukowa

Publiczna Szkoła Podstawowa

w Bukowej, tel. 866-61-10

        3

Sołectwa: Ossala, Mucharzew, Niekrasów, Strużki

Publiczna Szkoła Podstawowa

w Ossali, tel. 867-21-30

        4

Sołectwo Pliskowola

Dom Strażaka w Pliskowoli,

tel. 867-13-58

        5

Sołectwo Suchowola

Publiczna Szkoła Podstawowa

w Suchowoli, tel. 867-12-06

 

         6

Sołectwa: Sworoń, Matiaszów, Mikołajów

Publiczna Szkoła Podstawowa

w Sworoniu, tel.867-25-81

         7

Sołectwa: Tursko Wielkie, Trzcianka, Trzcianka Kolonia

 

Dom Strażaka w Tursku Wielkim,

tel. 867-23-32

 

         8

Sołectwa: Szwagrów, Niekurza

Publiczna Szkoła Podstawowa

w Szwagrowie, tel. 867-21-42

 

 

 

Uzasadnienie:

 

 

do Uchwały Nr XLVIII (264)2006 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 sierpnia 2006 roku.

 

Po dokonanej analizie wcześniej podjętych uchwał stwierdzono, że obecny podział na obwody głosowania nie miał charakteru stałego, gdyż w podjętej w 2002 r. uchwale w sprawie dokonania zmian w granicach obwodów głosowania określono konkretny rok 2002 przeprowadzanych wyborów.

 

Dlatego pismem z dnia 2006-03-14 ,Znak ;PN II- 0040 (1) 06 Wojewoda Ś więtokrzyski zwrócił  na te zagadnienia uwagę.

 

Stąd też zgodnie z art. 30 ust.1 i 2  ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity z 2003 r. Dz.U.Nr 159 ,poz.1547 z póżn.zm.) dokonano podziału Miasta i Gminy Osiek na stałe obwody głosowania.

 

Dlatego postanowiono jak w sentencji uchwały .

 

 

 

««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska