http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
Statut Miasta i Gminy Osiek
Statuty jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Osiek
Regulamin
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
Wykaz aktów prawa miejscowego
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
Strategia rozwoju
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Osieku, konsultacje
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2002 - 2006
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU


 
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  06-09-2006 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  06-09-2006 | 00:00
Uchwała Nr XLVIII/263/2006 06.09.2006

U c h w a ł a Nr XLVIII/ 263/ 2006

R A D Y    M I E J S K I E J  w O S I E K U

z dnia 31 sierpnia 2006 roku

w sprawie powołania Rady Społecznej przy Miejsko – Gminnym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Osieku.

 

 

        Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz  art. 44 b , art.45 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 91, poz. 408  z późn. zm.) w związku z § 14 i § 16 Statutu Miejsko - Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku Rada Miejska w Osieku postanawia :

 

 

§ 1

 

1.      Powołać Radę Społeczną przy Miejsko – Gminnym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Osieku w następującym składzie :

 1) jako przewodniczący – Wawrzkiewicz Włodzimierz - Burmistrz Miasta i Gminy Osiek;

2) jako członkowie :

a) Błąk Piotr -przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego,

b) pięciu przedstawicieli Rady Miejskiej w Osieku : Kopeć Wiesław , Dzieciuch Mariola , Nowak Krystyna , Jońca Edward , Szady Tadeusz.

2. Zwołać pierwsze posiedzenie Rady Społecznej na dzień  16 października 2006 godz.1000

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku.

 

««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska