http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
Statut Miasta i Gminy Osiek
Statuty jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Osiek
Regulamin
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
Wykaz aktów prawa miejscowego
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
Strategia rozwoju
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Osieku, konsultacje
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2002 - 2006
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU


 
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  06-09-2006 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  06-09-2006 | 00:00
Uchwała Nr XLVIII/258/2006 06.09.2006

 

Uchwała Nr XLVIII/258/2006

Rady Miejskiej w 0sieku

z dnia 31  sierpnia 2006 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok.

 

Na podstawie art.18 ust.2  pkt 4  ,pkt  9 lit. .c ustawy z dnia 8 marca  1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku  Dz. U .Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami / i art.182 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami  / Rada Miejska w 0sieku uchwala co następuje :

 

§ 1.

 

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 96.732 zł  zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

§ 2.

 

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2.149.232  zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Pokryciem zwiększonych wydatków w kwocie 2.052.500 zł będzie :

-zaciągnięty kredyt długoterminowy na wydatki bieżące  w wysokości 1.950.000

-w związku z przesunięciem terminu spłat pożyczki z  Narodowego Funduszu 0chrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z roku 2006 na rok 2007 w kwocie 102.500 zł dokonuje się zmniejszenia rozchodów § 992”Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” ,które zostaną przeznaczone na wydatki .

 

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XL/215/2005 Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu „ w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

 

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały Nr XL/215/2005 Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok pod nazwą ‘Prognoza długu publicznego na lata 2006-2011 „ w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 4.

 

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do uchwały Nr XL/215/2005 Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok pod nazwą „ Wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego „ w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 5.

 

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do uchwały Nr XL/215/2005 Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok pod nazwą „ Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2006 roku „ w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

 

§ 6.

 

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do uchwały Nr XL/215/2005 Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 30 grudnia 2005 roku pod nazwą „Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w 2006 roku dla zakładów budżetowych w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

 

§ 7.

 

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 do uchwały Nr XL/215/2005 Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok pod nazwą ‘ Wykaz dotacji udzielonych z budżetu w 2006 roku / z wyjątkiem dotacji dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych / „ w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 9.

 

§ 8.

 

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy w 0sieku do spłaty w 2006 roku pożyczek i kredytów do wysokości 1.257.500 zł  oraz do zaciągnięcia  kredytów i pożyczek w roku 2006 do kwoty  zł 4.581.989 zł.

 

§ 9.

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

§ 10.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy 0siek.

 

§ 11.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9


 

 

««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska