http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
Statut Miasta i Gminy Osiek
Statuty jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Osiek
Regulamin
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
Wykaz aktów prawa miejscowego
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
Strategia rozwoju
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Osieku, konsultacje
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2002 - 2006
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU


 
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  04-07-2006 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  04-07-2006 | 00:00
Uchwała Nr XLVII/254/2006 04.07.2006

 

Uchwała Nr XLVII/254/2006

Rady Miejskiej w Osieku

z dnia 29 czerwca 2005 r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przygotowania i realizacji I typu projektu wspieranie i rozwój edukacyjny uczniów w ramach wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) – Priorytetu II Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na lata 2006/2007.

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 w zw. z art. 8 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U.  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Osieku uchwala, co następuje:

 

§1

 

Wyraża się zgodę na zawarcie przez  Miasto i Gminę Osiek z jednostkami samorządu terytorialnego Województwa Świętokrzyskiego porozumienia  dotyczącego przygotowania
i realizacji I typu projektu wspieranie i rozwój edukacyjny uczniów w ramach wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) – Priorytetu II Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

 

§2

 

Wyraża się zgodę na przekazanie Powiatowi Kieleckiemu, jako Koordynatorowi, praw i obowiązków uczestników porozumienia w zakresie:

1)    Przygotowania projektu pn.: „Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Świętokrzyskim na rok szkolny 2006/2007” zgodnie z Uzupełnieniem Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz dokumentacją konkursową.

2)    Złożenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego - Beneficjenta Końcowego wniosków o dofinansowanie projektów, w odpowiedzi na ogłoszony przez niego konkurs.

3)    Opracowanie „Regulaminu wzorcowego przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2006/2007 powiatów, gmin i miast będących uczestnikami porozumienia w ramach realizacji projektu pod nazwą: „Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Świętokrzyskim na rok szkolny 2006/2007”.” 

4)    Reprezentowanie Partnerów wobec Beneficjenta Końcowego podczas procesu weryfikacji i rozpatrywania wniosku oraz w trakcie realizacji projektu.

5)    Podpisanie w imieniu Partnerów umów o dofinansowanie projektów.

6)    Podział i przekazywanie Partnerom środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu.

7)    Monitorowanie, sprawozdawczość i rozliczenie projektu, w tym prawo do kontroli Partnerów w zakresie prawidłowości jego realizacji.

 

 

 

§3

 

Zatwierdza się projekt porozumienia załączonego do niniejszej uchwały.

 

§4

 

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Osiek do zawierania stosownych porozumień i umów z Powiatem Kieleckim jako Koordynatorem.

§5

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek.

 

§6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§7

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

Podjęcie ww. uchwały pozwala na uporządkowanie całego procesu przygotowawczego i wdrażającego  projekt dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz uściśla jednoznacznie zadania i podziały obowiązków uczestników porozumienia.

 Podjęcie uchwały w tej sprawie uznaje się za zasadne.

 


Załącznik


 

««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska