http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
Działalność gospodarcza
Prowad. ewidencji innych obie., w których świadcz. są usł. hotelarskie
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Rolnictwo i Melioracja
Drogi
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Akt nadania stopnia awansu zawodowego dla nauczyciela
Pomoc Społeczna
Akt urodzenia, małżeństwa, zgonu
Ewidencja ludności
Załatwianie spraw w rozumieniu przepisów KPA
Zaświadczenia
Świadectwa pracy
Sprawy wojskowe
Przyjmowanie i załatwianie skarg
Podatki
Informacja o stanie spraw
Gospodarka nieruchomościami
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE


 
Działalność gospodarcza 
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
 
data publikacji:  01-12-2003 | 13:43
data ostatniej modyfikacji:  24-03-2020 | 10:12

Rejestracja do ewidencji działalności gospodarczej

1. Miejsce załatwienia sprawy: Referat Finansowo – Księgowy,p.206
2. Sposób załatwienia sprawy: wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
3. Wymagane dokumenty: zgłoszenie podjęcia działalności gospodarczej.
4. Opłata:  zgłoszenie - opłata skarbowa 100 zł.
5. Czas załatwienia sprawy: do 14 dni od daty złożenia wniosku.
6. Informacja dodatkowa: Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. „Prawo działalności gospodarczej” (Dz. U. z dnia 17 grudnia 1999 r. z późn. zm.).

Zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

1. Miejsce załatwienia sprawy: Referat Finansowo – Księgowy, p.206.
2. Sposób załatwienia sprawy: wydanie zaświadczenia o zmianie we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
3. Wymagane dokumenty: wniosek o dokonanie zmiany w zaświadczeniu.
4. Opłata: opłata skarbowa - 50,00 zł.
5. Czas załatwienia sprawy: do 14 dni od daty złożenia wniosku.

Rezygnacja z prowadzenia działalności gospodarczej

1. Miejsce załatwienia sprawy: Referat Finansowo – Księgowy,p.206.
2. Sposób załatwienia sprawy: wydanie decyzji. 
3. Wymagane dokumenty: wniosek o zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej.
4. Opłata:  nie pobiera się.
5. Czas załatwienia sprawy: do 30 dni.
 
Wydawanie zaświadczeń o prowadzonej działalności gospodarczej

1. Miejsce załatwienia sprawy: Referat Finansowo – Księgowy,p.206.
2. Sposób załatwienia sprawy:
- wydanie zaświadczenia,
- udzielenie pisemnej informacji.
3. Wymagane dokumenty:
- podanie przedsiębiorcy o wydanie potwierdzenia o figurowaniu w ewidencji działalności gospodarczej,
- pisemne wystąpienie zainteresowanych podmiotów w sprawie podania danych o firmach – do celów sądowych i innych.
4. Opłata    
- opłata skarbowa od podania 5,00 zł w znaczkach skarbowych,
- opłata skarbowa od zaświadczenia do celów sądowych 11,00 zł.
5. Czas załatwienia sprawy: do 14 dni.
 
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

1.      Miejsce załatwienia sprawy:Referat Finansowo-Księgowy, p. 206
2. Sposób załatwienia sprawy: wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
3. Wymagane dokumenty:
- wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciągu  z Rejestru Handlowego (w przypadku spółek zarejestrowanych w Sądach Rejonowych),
- dokument potwierdzający prawo do władania lokalem gdzie prowadzona będzie sprzedaż,
- decyzja SANEPIDU.
4. Opłaty:    
- opłata skarbowa od podania - 5,00 zł,
- opłata skarbowa od każdego załącznika do podania - 0,50 zł.
5. Czas załatwienia sprawy: do 30 dni.
6. Informacje dodatkowe:  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  z późn. zm.

Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób

1. Miejsce załatwienia sprawy: Referat Finansowo-Księgowy,p. 206
2. Sposób załatwienia sprawy:  Wydanie licencji na zarobkowe wykonywanie transportu drogowego na obszarze gminy
3. Licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką udziela się przedsiębiorcy jeżeli:
   1. Spełnia określone wymagania tj. członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy- osoby prowadzące działalność gospodarczą, spełniają wymogi dobrej reputacji;
   2. Posiada tytuł prawny do dysponowania pojazdem lub pojazdami samochodowymi spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, którymi transport drogowy ma być wykonany.
   3. Zatrudnieni przez niego kierowcy oraz sam przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy:
      - spełnia wymagania określone w przepisach prawa o ruchu drogowym,
      - nie byli skazani za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub ochronie środowiska , a ponadto za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajowej,
      - posiadają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzonego zdanym egzaminem, lub wykażą się co najmniej 5-letnią praktyka w zakresie wykonywania tego transportu: przerwa w wykonywaniu transportu drogowego nie może być dłuższa niż kolejnych 6 miesięcy z przyczyn zależnych od nich.
   4. Wniosek przedsiębiorcy powinien zawierać:
      - oznaczenie przedsiębiorcy jego siedzibę i adres
      - numer w rejestrze przedsiębiorstw,
      - określenie rodzaju, zakresu i obszaru wykonywania transportu drogowego
      - rodzaj i liczbę pojazdów samochodowych, którymi dysponuje przedsiębiorca ubiegający się o licencję
      - czas na jaki licencja m być udzielona
5. Wymagane dokumenty:
  1. odpis z rejestru przedsiębiorców,
  2. kserokopie zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej / REGON/,
  3. kserokopie zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej /NIP/,
  4. certyfikat kompetencji zawodowych,
  5. zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność przedsiębiorcy i zatrudnionych przez przedsiębiorcę kierowców,
  6. dokumenty potwierdzające posiadane zabezpieczenia w postaci:
     - środków pieniężnych dostępnych przez okres posiadania licencji,
     - poręczeń albo gwarancji bankowych,
     - poręczeń osób fizycznych lub prawnych,
     - obligacji państwowych
     - zastawu na papierach wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa,
     - gwarancji ubezpieczeniowych,
     - polis ubezpieczeniowych autocasco,
     - lub weksli w wysokości:
       a) na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego - 9000 euro,
       b) na każdy następny pojazd - 5000 euro,
  7. oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki określone ustawą,
  8. wykaz pojazdów samochodowych wraz z urzędowo potwierdzonymi kopiami dowodów rejestracyjnych, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów- również dokument stwierdzający prawo do dysponowania nimi.
 
Przy składaniu wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką nie dołącza się:
      1. certyfikatu kompetencji zawodowych
      2. dokumentów potwierdzających posiadanie zabezpieczenia

4. Opłata za udzielanie licencji na obszar gminy, na każdy pojazd w zależności od okresu ważności licencji w latach:
    a)   2-15 lat - 200,00 zł
    b)  15-30 lat - 250,00 zł
    c)  30-50 lat - 300,00 zł
5. Czas załatwienia sprawy:  1 miesiąc.
6. Dodatkowe informacje: Ustawa z dn. 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125 poz. 1371)

 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska