http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
Działalność gospodarcza
Prowad. ewidencji innych obie., w których świadcz. są usł. hotelarskie
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Rolnictwo i Melioracja
Drogi
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Akt nadania stopnia awansu zawodowego dla nauczyciela
Pomoc Społeczna
Akt urodzenia, małżeństwa, zgonu
Ewidencja ludności
Załatwianie spraw w rozumieniu przepisów KPA
Zaświadczenia
Świadectwa pracy
Sprawy wojskowe
Przyjmowanie i załatwianie skarg
Podatki
Informacja o stanie spraw
Gospodarka nieruchomościami
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE


 
Ochrona środowiska 
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
 
data publikacji:  02-08-2005 | 22:33
data ostatniej modyfikacji:  24-03-2020 | 10:12


Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

 

Sposób załatwienia sprawy

·         O udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów ma prawo ubiegać się właściciel nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem - do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela,

·         Zezwolenie jest wydawane po przeprowadzeniu oględzin,

·         Wniosek może zostać złożony w Urzędzie Miasta i Gminy
w Osieku osobiście lub może być przesłany pocztą,

·         Zezwolenie może zostać odebrane osobiście lub może zostać przesłane pocztą za potwierdzeniem odbioru.

 


Wymagane dokumenty

 

Wniosek powinien zawierać następujące dane:

·         imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza nieruchomości i właściciela nieruchomości;

·         tytuł prawny władania nieruchomością;

·         nazwę gatunku drzewa lub krzewu;

·         obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm
(z dokładnością do 1 cm);
UWAGA: jeżeli drzewo rozwidla się na wysokości poniżej 130 cm, każdy pień traktuje się jako odrębne drzewo.

·         przeznaczenie terenu na którym rośnie drzewo lub krzew;

·         przyczyna i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;

·         wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy;

W przypadku usuwania drzew związanym z realizacją inwestycji dodatkowo na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej:

·         projekt zagospodarowania działki,

·         ukształtowanie zieleni z oznaczeniem istniejącego zadrzewienia podlegającego adaptacji lub likwidacji

 


Opłaty

 

Opłaty skarbowe:

  • od wniosku - 5 zł
  • od załącznika - 50 gr

Opłaty wnoszone są na miejscu w kasie Urzędu Miasta.


Termin załatwienia

W ciągu jednego miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 


Jednostka odpowiedzialna

 

Inspektor ds. ochrony środowiska

Urząd Miasta i Gminy w Osieku

Tel. (015) 867-12-03 wew. 107

 

 

 

Tryb odwoławczy

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach.
Szczegółowe pouczenie o terminie i trybie złożenia odwołania zawiera każda wydana decyzja.


Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 880)
• Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r.)
• Ustawa z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 86, poz.960 z 2000r., z późn. zmianami)


Wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta i Gminy w Osieku, ul. Rynek 1, 28-221 Osiek, Referat Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, I piętro, pok. 107,
tel. (015) 867-12-03, wew. 107.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać informacje dotyczące:

-           imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie /zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej/.

-            określenie obszaru działalności

-            określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie  działalności objętej wnioskiem /kserokopia dowodu rejestracyjnego/

-            informacja o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem

-            proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności

-            określenie terminu pojęcia działalności objętej wnioskiem oraz czas jej prowadzenia

Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną.

Gdzie odebrać formularze

Wzór wniosku dostępny w Referacie. Istnieje możliwość złożenia wniosku według uznania bez wzoru urzędowego ze wskazaniem danych wyszczególnionych wyżej.

Opłaty

-           wniosek - 5 zł.

-            załącznik - 0,50 zł

-           decyzja – informacja w Referacie

zwolnione z opłaty skarbowej:

-            jednostki budżetowe

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi)

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych
w terminie do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej odbioru. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Osiek.

Inne wskazówki, uwagi

Opłata skarbowa za wydaną decyzję – informacja w Referacie.

Podstawa prawna

Art. 7 ust.  1, 2 i 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminie /Dz. U.  Nr 132, poz. 622 z późn. zmianami/, ustawa o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000 r. /Dz. U. Nr 86, poz. 960 z późn. zmianami/

 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska