http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
Działalność gospodarcza
Prowad. ewidencji innych obie., w których świadcz. są usł. hotelarskie
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Rolnictwo i Melioracja
Drogi
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Akt nadania stopnia awansu zawodowego dla nauczyciela
Pomoc Społeczna
Akt urodzenia, małżeństwa, zgonu
Ewidencja ludności
Załatwianie spraw w rozumieniu przepisów KPA
Zaświadczenia
Świadectwa pracy
Sprawy wojskowe
Przyjmowanie i załatwianie skarg
Podatki
Informacja o stanie spraw
Gospodarka nieruchomościami
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE


 
Drogi 
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
 
data publikacji:  02-08-2005 | 22:37
data ostatniej modyfikacji:  24-03-2020 | 10:12

 


Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym drogi gminnej.

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miasta i Gminy w Osieku, ul. Rynek 1, 28-221 Osiek, Referat Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska,
I piętro, pok. 107, tel. (015) 867-12-03, wew. 107.

 

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na umieszczenie reklamy
  2. Plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego

 

Gdzie odebrać formularz

Wzór wniosku dostępny w Referacie. Istnieje możliwość złożenia wniosku według uznania bez wzoru urzędowego ze wskazaniem danych wyszczególnionych wyżej.

 

Opłaty:

- Opłata skarbowa za wniosek – 5zł.

- Opłata skarbowa za załącznik - 0,50zł.

- Stawka opłaty  za  1m2 powierzchni reklamy – informacja w Referacie.

 

Termin załatwienia sprawy:

Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

 

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wydania decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Osiek w terminie 14 dni od daty doręczenia.

 

Inne wskazówki i uwagi

Za umieszczenie w pasie drogowym bez zezwolenia zarządcy drogi reklamy zarządca drogi pobiera karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotnej opłaty naliczanej na podstawie §10a RRM z dnia 24 stycznia 1986r. (Dz.U. z 1986r. Nr 6 poz.33).

 

Podstawa prawna:

-ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr71 z 2000r. poz. 838 z późniejszymi zmianami).

-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 1986r. Nr 6 poz.33).

 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska