http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU


 
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU 
 
data publikacji:  12-03-2014 | 12:46
data ostatniej modyfikacji:  12-03-2014 | 13:05
autor dokumentu: Dorota Skotarek
ostatnio modyfikowal: Dorota Skotarek
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze 12.03.2014

 

 
 
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE
 

Nazwa  
i adres jednostki
Urząd Miasta i Gminy w Osieku
ul. Rynek 1, 28-221 Osiek
Określenie stanowiska
 
referent prawno- administracyjny
Wymagania związane ze stanowiskiem
1. Wymagania niezbędne:
1) jest obywatelem polskim;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) posiada wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
2. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność obsługi komputera ;
2) staż pracy w administracji samorządowej.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku
      1)Prowadzenie spraw związanych z:
a)       wydawaniem zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości
b)      wymierzaniem kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia,
c)      wydawaniem zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości płynnych   oraz prowadzenie ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń;
d)     najmem lokali mieszkaniowych
2) Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.
3) Prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
4)Przygotowywanie projektów uchwał.
5)Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnej od właścicieli nieruchomości.
6)Przygotowaniem materiałów będących informacją publiczną.
7)Prowadzenie ekoportalu.
Informacja o warunkach pracy na stanowisku
1)      Praca w pełnym wymiarze czasu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku.
2)      Zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
3)      Miejsce pracy i stanowisko pracy nie dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
 
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce
W miesiącu lutym 2014 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosi co najmniej 6%.
 
 
Wymagane dokumenty
 
1)      życiorys oraz list motywacyjny,
2)       kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
3)      kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy w administracji samorządowej ;
4)      kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie -  załączniku do niniejszego ogłoszenia;
5)      oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6)      oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystaniu  z pełni praw publicznych;
7)      podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);
8)      kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność            w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać                   z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 
Termin i miejsce składania dokumentów
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: nabór na stanowisko – referent prawno-administracyjny do Urzędu Miasta i Gminy w Osieku, ul. Rynek 1, 28-221 Osiek w terminie do dnia 24 marca 2014r. 
Oferty, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy w Osieku po określonym powyżej terminie nie będą rozpatrywane( uwaga: liczy się data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Osieku).
 

 
Osiek, dnia 12 marca 2014 r.
                                                                 Burmistrz Miasta i Gminy
                                                             /-/ Włodzimierz Wawrzkiewicz
 


 
 
 
 
 
 
 
««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska