http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU


 
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU 
 
data publikacji:  16-04-2015 | 15:28
data ostatniej modyfikacji:  16-04-2015 | 15:43
ostatnio modyfikowal: Dorota Skotarek
ogłoszenie o naborze na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy w Osieku 16.04.2015

                      OGŁOSZENIE O NABORZE NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Nazwa  

i adres jednostki

Urząd Miasta i Gminy w Osieku

ul. Rynek 1, 28-221 Osiek

Określenie stanowiska

 

Sekretarz Miasta i Gminy w Osieku

Wymagania związane ze stanowiskiem

1. Wymagania niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie;

2)      pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

3)      nieposzlakowana opinia;

4)       niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5)      wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;

6)      co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2014 poz.1202), w tym co najmniej 2 letni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 w/w ustawy oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych.

2. Wymagania dodatkowe:

1)wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne,

2)  umiejętność biegłej obsługi komputera w zakresie podstawowych programów pakietu Office;

3) znajomość przepisów:

a) o samorządzie gminnym,

b) o pracownikach samorządowych;

c) Kodeksu postępowania administracyjnego;

d) Kodeksu pracy,

e) Kodeksu wyborczego,

f) o ochronie danych osobowych ,

g) o finansach publicznych;

4) umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,

5) znajomość struktury organizacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Osieku;

6) umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,

7)  dyspozycyjność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

       1)  zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu oraz organizacji jego pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

      2)  przedkładania Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,  a  w szczególności; przygotowywanie projektów aktów , w tym statutu, regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania oraz innych zarządzeń Burmistrza związanych z organizacją pracy urzędu,

      3) nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał Rady Miejskiej w Osieku;

    4)  nadzór nad realizowanymi przez urząd zadaniami z zakresu organizacji, przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych;

   5) organizacja i koordynacja zadań obronnych wykonywanych przez urząd  wynikających z ustawy  z dnia 21 listopada 1967 r o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej, aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz innych ustaw szczególnych

        6)  kierowanie pracą Referatu Administracyjno –Organizacyjnego;

       7)  wykonywanie czynności kierownika Urzędu  pod nieobecność Burmistrza,

      8)  prowadzenie innych spraw gminy powierzonych przez Burmistrza.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku

       1)  praca  w pełnym wymiarze czasu pracy w Urzędzie  Miasta         i Gminy w Osieku;

      2)  zatrudnienie w ramach umowy o pracę;

     3)  miejsce pracy i stanowisko pracy nie dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

W miesiącu marcu 2015 r.  wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i  społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosi co najmniej  6%.

 

 

Wymagane dokumenty

 

1)      życiorys oraz list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem;

2)       kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

3)      kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

4)      kserokopię innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach;

5)      kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik do niniejszego ogłoszenia),

6)      oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7)      oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystaniu  z pełni praw publicznych;

8)      podpisana  klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność  z oryginałem.

Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: nabór na stanowisko – Sekretarz Miasta i Gminy w Osieku do  Urzędu Miasta i Gminy w Osieku, ul. Rynek 1, 28-221 Osiek w terminie do dnia 27 kwietnia 2015r. Dla oferty przesłanej pocztą terminem wiążącym jest data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Osieku, a nie data nadania. Nie przyjmuje się dokumentów droga elektroniczną.

Inne informacje

- Sekretarz  nie ma prawa tworzenia partii politycznych ani przynależności do nich.

- Osoba, której w wyniku postępowania naboru zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia, przed podpisaniem umowy o pracę zobowiązana jest do złożenia informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności sądowej  oraz zaświadczenia lekarskiego.

Osiek, dnia 15 kwietnia  2015 r.

                                                                                 

Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                  /-/  Rafał Łysiak

 


 

 

 

 

 

                                                                                                                                    

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej się o zatrudnienie. pdf

                                                                                                                                    

 

 

««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska