http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY 
 
data publikacji:  14-09-2009 | 10:29
data ostatniej modyfikacji:  24-03-2020 | 10:12


Publicznie dostępny wykaz danych

podstawowe informacje o wykazie


Karty typu A

Wnioski o wydanie decyzji

Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego

 

Karty typu B

Decyzje i postanowienia

Wskazania lokalizacyjne

 

Karty typu C

Projekty: polityk, strategii, planów lub programów

 

Karty typu D

Polityki, strategie, plany lub programy

 

Karty typu E

Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Sprawozdania, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej

Analizy porealizacyjne

Przeglądy ekologiczne

Raporty o bezpieczeństwie

Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych

Dane zawarte w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych

Karty informacyjne złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 1 pkt.2 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 1994 - Prawo geologiczne i górnicze
Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami

Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

 

Karty typu F

Prognozy oddziaływania na środowisko

Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium

Rozstrzygnięcia przekazane przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Opracowania ekofizjograficzne

Rejestry substancji niebezpiecznych

Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska

Rejestry poważnych awarii

 

Karty typu G

Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

 

Karty typu H 

Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

 

Karty typu I

Inne dokumenty

 


Wyszukiwanie kart informacyjnych


 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska