http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
Statut Miasta i Gminy Osiek
Statuty jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Osiek
Regulamin
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
Wykaz aktów prawa miejscowego
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
Strategia rozwoju
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Osieku, konsultacje
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  14-06-2012 | 13:23
data ostatniej modyfikacji:  14-06-2012 | 13:23
autor dokumentu: Skotarek Dorota
ostatnio modyfikowal: Łukasz Bąk
Uchwała Nr XIX/156/12 14.06.2012

Uchwała Nr XIX/156/12
Rady Miejskiej w Osieku

z dnia 9 maja 2012 r.

w sprawie zmian w  budżecie Miasta i  Gminy Osiek na 2012 rok  

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ,z 2002 r. Nr 23 ,poz.220, Nr 62 ,poz.558, Nr 113, poz.984 , Nr 153 poz.1271 , Nr 214 , poz.1806 , z   2003 r. Nr 80, poz.717 , Nr 162 ,poz.1568, z   2004 r. Nr 102, poz.1055 ,Nr 116 ,poz.1203 ,Nr 167, poz.1759,z 2005 r. Nr 172,poz.1441,Nr 175 , poz.1457 , z   2006 r. Nr 17, poz.128 ,Nr 181, poz.1337, z   2007 r. Nr 48,poz.327 , Nr 138 ,poz.974, Nr 173 poz.1218 , z   2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223 poz.1458, z   2009 r. Nr 52 ,poz.420 ,Nr 157,poz.1241, z   2010 r. Nr 28, poz.142 i   146 , Nr 40 , poz.230, Nr 106,poz.675, z   2011 r. Nr 21 ,poz.113, Nr 117 ,poz.679, Nr 134 ,poz.777 , Nr 149 poz.887 i   Nr 217 poz.1281 ) w   związku z   art. 211, art. 212 ust. 1   pkt 1, 2, 3, 4, 5   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 , z   2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835 , Nr 152 , poz.1020 , Nr 238 poz.1578, Nr 257, poz.1726 , z   2011 r. Nr 185 , poz.1092, 234 poz.1386, Nr 201 poz.1183 , Nr 291 poz.1707 , Nr 240 poz.1429 ) Rada Miejska w   0sieku uchwala, co następuje:  

§   1.   Dokonuje się zmian w   planie dochodów zgodnie z   załącznikiem Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Dokonuje się zmian w   planie wydatków zgodnie z   załącznikiem Nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   3.   W uchwale Nr XV/115/11 Rady Miejskiej w   0sieku z   dnia 30 grudnia 2011 roku w   sprawie uchwalenia budżetu Miasta i   Gminy 0siek na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany :  

1.   Załącznik Nr 3   „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w   2012 roku” otrzymuje brzmienie określone w   załączniku Nr 3   do niniejszej uchwały;  

2.   Załącznik Nr 4   „Zadania inwestycyjne roczne w   2012 roku” otrzymuje brzmienie określone w   załączniku Nr 4   do niniejszej uchwały;  

3.   Załącznik Nr 5”Wydatki na programy i   projekty realizowane ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych , niepodlegających zwrotowi na 2012 rok” otrzymuje brzmienie określone w   załączniku Nr 5   do niniejszej uchwały.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy 0siek .  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .

 

Uzasadnienie

Zwiększono plan dochodów o   kwotę 56.000,00 zł , w   tym : -dochody własne – 56.000,00 Zmniejszono plan dochodów o   kwotę 150.792,00 zł, w   tym : -podatek dochodowy od osób fizycznych – 78.159,00 zł; -subwencję oświatową – 72.633,00 zł; Zwiększono plan wydatków o   kwotę 79.378,00 zł , w   tym : -wytwarzanie i   zaopatrywanie w   wodę – 5.000,00 zł; -straże – 1.000,00 zł; -oświata – 61.000,00 zł -0środek pomocy społecznej- 125,00 zł; -0środek pomocy społecznej (stypendia ) -12.253,00 zł; Zmniejszono plan wydatków o   kwotę 174.170,00 zł , w   tym : -wytwarzanie i   zaopatrywanie w   wodę – 5.000,00 zł; - drogi powodziowe – 131.412,00 zł; -administracja – 10.000,00 zł; -oświata – 17.758,00 zł; -oświetlenie- 10.000,00 zł.

 


Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5


 

 

««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska