http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
Statut Miasta i Gminy Osiek
Statuty jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Osiek
Regulamin
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
Wykaz aktów prawa miejscowego
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
Strategia rozwoju
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Osieku, konsultacje
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  14-06-2012 | 13:33
data ostatniej modyfikacji:  14-06-2012 | 13:33
autor dokumentu: Skotarek Dorota
ostatnio modyfikowal: Łukasz Bąk
Uchwała Nr XIX/158/12 14.06.2012

 

Uchwała Nr XIX/158/12
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 9 maja 2012r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/97/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia  28 października 2011r. w sprawie   wzniesienia pomnika w Tursku Wielkim.
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281) Rada Miejska w Osieku uchwala, co następuje:
 
§1
W Uchwale Nr XIII/97/11 Rady Miejskiej w Osieku   z dnia 28 października 2011r. w sprawie   wzniesienia pomnika w Tursku Wielkim w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie :
          ,,2. Na pomniku zostanie umieszczona tablica z napisem:
 
,,W bok od Strużek Tursko Duże
Głośne bojem z Mongołami
W krwistej obmyte purpurze
Co pociekła tu strugami…
                           ks. Apolinary Knothe-Proboszcz Parafii Niekrasów
 
Dla upamiętnienia 770 rocznicy
bitwy rycerstwa polskiego z Tatarami
pod Turskiem w 1241 roku
 
                                                                                                  Rada Miejska w Osieku
                                                                                               Burmistrz Miasta i Gminy Osiek ”
 
 
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek
 
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIX/158/12
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 9 maja 2012 r.
 
w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/97/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia  28 października 2011r. w sprawie   wzniesienia pomnika
w Tursku Wielkim.
 
Korekta napisu na tablicy, zamieszczonej na pomniku, upamiętniającej 770 rocznicę bitwy rycerstwa polskiego z Tatarami została wprowadzona na podstawie uwag członków Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk  i Męczeństwa w Kielcach.
         Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przychyliła się do stanowiska Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Kielcach  i wyraziła zgodę na powstanie ww. upamiętnienia po wprowadzeniu przez wnioskodawców zmian proponowanych przez Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Kielcach. 
         Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie wznoszenia pomników.
 
««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska