http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
Statut Miasta i Gminy Osiek
Statuty jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Osiek
Regulamin
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
Wykaz aktów prawa miejscowego
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
Strategia rozwoju
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Osieku, konsultacje
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  14-06-2012 | 13:35
data ostatniej modyfikacji:  14-06-2012 | 13:35
autor dokumentu: Skotarek Dorota
ostatnio modyfikowal: Łukasz Bąk
Uchwała Nr XIX/159/12 14.06.2012

 

 Uchwała Nr XIX/159/12
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 9 maja 2012 r.
w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne.
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281) oraz art.16 ust.2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, Nr 34, poz. 170, Nr 106,poz. 622) Rada Miejska w Osieku uchwala, co następuje:
 
§ 1
            Opiniuje się pozytywnie wniosek Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych     w Radomiu w sprawie uznania lasów za ochronne, położonych na terenie Miasta i Gminy Osiek, pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Staszów w obrębie leśnym Golejów i w obrębie leśnym Klimontów.
§ 2
            Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Osieku do przekazania przedmiotowej uchwały Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.
§ 3
            Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 Uzasadnienie do Uchwały Nr XIX/159/12
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 9 maja 2012 r.
w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne.
 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu pismem z dnia 14 marca 2012 roku, znak: ZZ/7024/17/2012 zwróciła się z wnioskiem do Rady Miejskiej w Osieku o pozytywną opinię w sprawie uznania lasów za ochronne, położonych na terenie Miasta i Gminy Osiek. Wniosek dotyczy lasów Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Staszów w obrębie leśnym Golejów i w obrębie leśnym Klimontów.
Z uzasadnienia do wniosku wynika, że wnioskowane lasy w pełni odpowiadają warunkom określonym w art. 16 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach oraz Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu uznawania lasów za ochronne oraz szczegółowych zasad prowadzenia w nich gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 67, poz. 337). Wpisują się one również w istniejący i aktualizowany, przez Ministra Środowiska, system lasów ochronnych w regionie i w województwie świętokrzyskim. Uznanie lasów za ochronne nie spowoduje ograniczeń budowy infrastruktury technicznej na terenach do nich przyległych, zaś pozyskiwanie płodów runa leśnego oraz udostępnianie lasu dla ludności nie będzie ograniczone ponad przypadki określone w ustawie o lasach. Rada Miejska w Osieku przychyla się do argumentacji przedstawionej w uzasadnieniu wniosku.
Zgodnie z art. 16 ust.2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach Rada Miejska w Osieku powinna wyrazić opinię w ciągu dwóch miesięcy od dnia otrzymania wystąpienia o jej wyrażenie.
 
                                                               
««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska