http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
Statut Miasta i Gminy Osiek
Statuty jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Osiek
Regulamin
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
Wykaz aktów prawa miejscowego
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
Strategia rozwoju
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Osieku, konsultacje
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  14-06-2012 | 13:38
data ostatniej modyfikacji:  14-06-2012 | 13:38
autor dokumentu: Skotarek Dorota
ostatnio modyfikowal: Łukasz Bąk
Uchwała Nr XIX/160/12 14.06.2012

 

 

Uchwała Nr XIX/160/12

Rady Miejskiej w Osieku

z dnia 9 maja 2012 roku.

 

w sprawie rozpatrzenia skargi

na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Osiek.


 


 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz.887) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001r. Nr 49 poz.509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 169, poz.1387, Nr 153, poz. 1271, z 2003r. Nr 130, poz.1188, Nr 170, poz.1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, Nr 64, poz. 565, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 254, poz, 1700, Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622, Nr 186, poz.1100) Rada Miejska w Osieku uchwala, co następuje:


 


 

§1


 

Uznaje za bezzasadną skargę Pana Adama Komendy z dnia 28 marca 2012 roku na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Osiek.


 

§2


 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIX/160/12

Rady Miejskiej w Osieku

z dnia 9 maja 2012 roku.

 

w sprawie rozpatrzenia skargi

na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Osiek.


 

W dniu 28 marca 2012 roku wpłynęła do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Osieku skarga Pana Adama Komendy z dnia 28 marca 2012 roku na bezczynność i nieudzielenie odpowiedzi na pismo skierowane do Burmistrza Miasta i Gminy Osiek z dnia 10 marca 2011 roku dotyczące opieki nad skarżącym i jego matką przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku.

Odnosząc się do powyższego zarzutu należy stwierdzić, że wskazane przez skarżącego pismo było jego oświadczeniem złożonym wraz z odwołaniem Pani Haliny Świercz do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach od decyzji Kierownika OPS w Osieku odmawiającej pani Halinie Świercz przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad Panem Adamem Komenda. Powyższe oświadczenie skarżący złożył 11 marca 2011 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku oraz w OPS w Osieku. Pod oświadczeniem widnieje adnotacja „Do wiadomości: Burmistrz Miasta i Gminy w Osieku” - co sugeruje, że skarżący nie oczekiwał żadnej odpowiedzi od Burmistrza. Ww. oświadczenie wraz z odwołaniem od decyzji Kierownik OPS przekazała Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Kielcach. Obecnie sprawa jest rozpatrywana w Sądzie Administracyjnym.

Wobec powyższego skargę należało uznać za bezzasadną.

Zgodnie art. 239 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.


W przedmiotowym oświadczeniu skarżący zarzuca OPS w Osieku, że od kilku lat nie przejawia zainteresowania życiem skarżącego i jego 86-letniej matki. Z wyjaśnień złożonych przez Kierownika OPS wynika, że rodzina Pana Adama Komendy jest znana OPS w Osieku od kilkunastu lat, jednakże w ostatnich latach nie korzysta z pomocy społecznej. W październiku 2011 r. Pan Komenda zakomunikowała osobiście w OPS, iż nie chce pomocy w formie usług opiekuńczych dla swojej matki Marianny. Podczas wizyty pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania matka Pana Komendy nie wyraziła zgody na taką pomoc, twierdząc iż nie wymaga takiej formy pomocy. Natomiast Pan Komenda uważa, że ze względu na niepełnosprawność swoją i matki wymagają całodobowej opieki, a opiekunka środowiskowa nie jest w stanie zaspokoić ich potrzeb. Ponadto za takie usługi musieliby zapłacić, na co nie wyrażają zgody. Od tego czasu pracownik socjalny kilkakrotnie odwiedził rodzinę ponawiając propozycję usług opiekuńczych, ostatnia wizyta odbyła się 28 marca 2012 roku. W domu Pana Komedny zamieszkuje Pani Halina Świercz, która pomaga rodzinie. Sprawę opieki nad matką Pana Komendy OPS zgłosił do pielęgniarki środowiskowej, która systematycznie odwiedza rodzinę i na bieżąco informuje OPS o sytuacji jaką zastała w dniu odwiedzin.

Wobec powyższego skargę należało uznać za bezzasadną.

Zgodnie art. 239 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.

««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska