http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
Statut Miasta i Gminy Osiek
Statuty jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Osiek
Regulamin
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
Wykaz aktów prawa miejscowego
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
Strategia rozwoju
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Osieku, konsultacje
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  12-07-2012 | 10:08
data ostatniej modyfikacji:  12-07-2012 | 10:08
autor dokumentu: Skotarek Dorota
ostatnio modyfikowal: Łukasz Bąk
Uchwała Nr XX/162/12 12.07.2012

 

Uchwała Nr XX/162/12

Rady Miejskiej w Osieku

z dnia 28 czerwca 2012 r.


 

w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Osiek z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Osiek za 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz.567)oraz art. 271 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835 , Nr 152 , poz.1020 , Nr 238 poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185,poz.1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386 , Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Miejska w Osieku uchwala, co następuje:


 

§1
 

Udziela się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Osiek za 2011 rok.
 

§2
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Uzasadnienie do Uchwały XX/162/12

Rady Miejskiej w Osieku

z dnia 28 czerwca 2012 r.


 

w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Osiek z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Osiek za 2011 rok.


 

Na podstawie art. 271 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Miejska w Osieku do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Osiek.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu należy do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej w Osieku.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Zgodnie z art. 271 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nie później niż dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla burmistrza po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, sprawozdaniem finansowym, opinią regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu, informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz stanowiskiem komisji rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Osiek za 2011 rok, informację o stanie mienia komunalnego za 2011 rok, wykaz jednostek budżetowych, informację z przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku za 2011 rok, informację z przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku za 2011 rok, informację z przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku za 2011 rok, sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2011 rok, zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2011 rok, rachunek zysków i strat jednostki za 2011 rok, opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Osiek za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami i wystąpiła z wnioskiem do Rady Miejskiej w Osieku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska