http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
Statut Miasta i Gminy Osiek
Statuty jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Osiek
Regulamin
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
Wykaz aktów prawa miejscowego
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
Strategia rozwoju
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Osieku, konsultacje
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  12-07-2012 | 10:31
data ostatniej modyfikacji:  12-07-2012 | 10:31
autor dokumentu: Skotarek Dorota
ostatnio modyfikowal: Łukasz Bąk
Uchwała Nr XX/165/12 12.07.2012

 

Uchwała Nr XX/165/12
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 28 czerwca 2012 r.
 
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach przez Pana i Panią: Zygmunta Boryczko, Dariusza Sosnowski, Marka Krakowiak, Mariusza Maciąg, Jana Podsiadło, Małgorzatę Podsiadło, Macieja Grzybowski, Beatę Nowak.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 , poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457;  z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218;   z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458;  z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281; z 2012 r., poz. 567) oraz art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 270) Rada Miejska w Osieku uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Udziela się odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach przez Pana i Panią: Zygmunta Boryczko, Dariusza Sosnowski, Marka Krakowiak, Mariusza Maciąg, Jana Podsiadło, Małgorzatę Podsiadło, Macieja Grzybowski, Beatę Nowak w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek.
 
§3.
 
Upoważnia się adwokat Alinę Obszyńską i radcę prawną Agatę Cholewa do reprezentowania Rady Miejskiej w Osieku w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Kielcach w sprawie skargi Pana i Pani: Zygmunta Boryczko, Dariusza Sosnowski, Marka Krakowiak, Mariusza Maciąg, Jana Podsiadło, Małgorzatę Podsiadło, Macieja Grzybowski, Beatę Nowak.
 
§4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Uzasadnienie
 
 
Zgodnie z art. 54 §2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w związku z faktem wniesienia skargi na uchwałę Nr XVI/120/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowej Rada Miejska w Osieku zobowiązana jest w terminie 30 dni od daty jej wniesienia do udzielenia odpowiedzi na skargę.
 
 
Załącznik do uchwały Nr XX/165/12
Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 czerwca 2012 r.
 
                                                                       Do
                                                                       Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
                                                                       w Kielcach
 Skarżący: 1. Zygmunt Boryczko
                   2. Dariusz Sosnowski
                   3. Marek Krakowiak
                   4. Mariusz Maciąg
                   5. Jan Podsiadło
                   6. Małgorzata Podsiadło
                   7. Maciej Grzybowski
                   8. Beata Nowak
 
Strona przeciwna: Rada Miejska w Osieku
 
Odpowiedź na skargę
 
Działając na podstawie art. 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 270) Rada Miejska   w Osieku przekazuje skargę wniesioną w dniu 04.06.2012 roku przez Pana i Panią: Zygmunta Boryczko, Dariusza Sosnowski, Marka Krakowiak, Mariusza Maciąg, Jana Podsiadło, Małgorzatę Podsiadło, Macieja Grzybowski, Beatę Nowak na uchwałę Rady Miejskiej w Osieku nr XVI/120/12 z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowej oraz wnosi o:
1. oddalenie skargi
2. zasądzenie od skarżących kosztów postępowania według norm przepisanych
 
Uzasadnienie
 
W dniu 31.01.2012 roku Rada Miejska w Osieku podjęła uchwałę Nr XVI/120/12 z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowej.
Skarżący Pan i Pani: Zygmunt Boryczko, Dariusz Sosnowski, Marek Krakowiak, Mariusz Maciąg, Jan Podsiadło, Małgorzata Podsiadło, Maciej Grzybowski, Beata Nowak złożyli w dniu 04.06.2012 roku skargę na wskazaną powyżej uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach za pośrednictwem Rady Miejskiej w Osieku.
W skardze tej zarzucili naruszenie prawa materialnego tj. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty poprzez nie zawiadomienie imienne każdego z rodziców uczniów w wyznaczonym terminie o zamiarze likwidacji szkoły.
W ocenie strony przeciwnej skarga jest bezzasadna.
Zarzut nie zawiadomienia imiennego każdego z rodziców o zamiarze likwidacji szkoły jest nieprawdziwy.
Pisma Burmistrza Miasta i Gminy Osiek z datą 08.12.2011 roku adresowane były do obojga rodziców i doręczone zostały przez doręczyciela publicznego lub pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Osieku na adresy ich zamieszkania a z adnotacji na zwrotnym potwierdzeniu odbioru wynika, że odebrał je jeden z rodziców.
W przypadku skarżących Małgorzaty i Jana Podsiadło odbiorcą pisma była ich córka Anna Podsiadło odbierająca pismo jako dorosły domownik z obowiązkiem zawiadomienia adresatów.
Jeżeli władza rodzicielska bądź piecza nad dzieckiem przysługuje obojgu rodzicom informacja powinna być adresowana do obojga a nie tylko do jednego z nich.
Ustawa o systemie oświaty nie wskazuje w jakiej formie należy dokonać zawiadomienia rodziców o zamiarze likwidacji szkoły.
Zgodnie z art. 98 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską.
Jeżeli dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, każde z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka.
W piśmiennictwie prezentowany jest pogląd, iż „czynność zawiadomienia nie jest czynnością prawną, lecz tzw. czynnością materialno-techniczną, która polega na tym, że ma ona w zasadzie charakter faktyczny, a jednak pośrednio wywołuje skutki prawne, gdyż warunkuje prawidłowość procedury likwidacyjnej.
Jednolite jest także stanowisko doktryny, iż zawiadomienie o zamiarze likwidacji jest dokonane skutecznie wówczas, gdy dotarło do wszystkich osób lub organów, które powinny były zostać poinformowane o zamierzonej likwidacji, najpóźniej w terminie, o którym mowa w tym przepisie” (por. M. Pilch w: Ustawa o systemie oświaty. Komentarz, wyd. ABC, str. 474-475).
Za chybiony należy uznać zarzut podniesiony w skardze, gdyż istotny jest tu fakt zawiadomienia rodziców, a nie jego forma.
Zawiadomienia o zamiarze likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowej zostały przesłane rodzicom w formie pisma skierowanego do obojga rodziców w sytuacji, gdy zamieszkują pod tym samym adresem i doręczone rodzicom zamieszkującym wspólnie na adresy wskazane przez dyrektora placówki.
Adres do doręczeń również został wskazany jako adres obojga rodziców.
Rodzic odbierający pismo, już z adresu wskazanego na kopercie wiedział, iż jest to korespondencja kierowana również do jego współmałżonka.
Pisma o zamiarze likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowej kierowane były do wszystkich rodziców i w ocenie organu rodzice byli skutecznie zawiadomieni o tym fakcie.
Rodzice mieszkający pod innymi adresami zostali zawiadomieni każdy na adres zamieszkania.
Nadmienić przy tym należy, że zaskarżona uchwała była objęta postępowaniem nadzorczym w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Organ nadzoru nie uznał podobnie jak i Rada Miejska w Osieku aby przedmiotowa uchwała naruszała w jakikolwiek sposób prawo, wobec powyższego wniesioną skargę uznaje się za bezzasadną.
W tej sytuacji wnosi się o oddalenie skargi.
 
 
 

 

««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska