http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
Statut Miasta i Gminy Osiek
Statuty jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Osiek
Regulamin
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
Wykaz aktów prawa miejscowego
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
Strategia rozwoju
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Osieku, konsultacje
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  12-07-2012 | 10:37
data ostatniej modyfikacji:  12-07-2012 | 10:37
autor dokumentu: Skotarek Dorota
ostatnio modyfikowal: Łukasz Bąk
Uchwała Nr XX/167/12 12.07.2012

Uchwała Nr XX/167/12
Rady Miejskiej w Osieku

z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w   Osieku  

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 2   pkt 2, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591; z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i   Nr 214, poz. 1806; z   2003 r. Nr 80 , poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z   2004 r. Nr 102, poz. 1055 i   Nr 116, poz. 1203; z   2005 r. Nr 172, poz. 1441 i   Nr 175, poz. 1457; z   2006 r. Nr 17, poz. 128 i   Nr 181, poz. 1337; z   2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i   Nr 173, poz. 1218; z   2008 r. Nr 180, poz. 1111 i   Nr 223, poz. 1458; z   2009 r. Nr 52, poz. 420 i   Nr 157, poz. 1241; z   2010 r. Nr 28, poz. 142 i   146, Nr 40, poz. 230 i   Nr 106, poz. 675; z   2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 , Nr 149, poz. 887 i   Nr 217, poz. 1281) i   art. 13 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej ( tekst jednolity Dz. U. z   2012 r. poz. 406) Rada Miejska w   Osieku uchwala, co następuje:  

§   1.   W statucie Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w   Osieku stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVIII/199/09 Rady Miejskiej w   Osieku z   dnia 19 sierpnia 2009 roku (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z   2009 r. Nr 425, poz. 3045) wprowadza się następujące zmiany:  

1)   w §3 pkt 1-3 otrzymują brzmienie:  

"1) ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej ( tekst jednolity Dz. U. z   2012 r. poz. 406);  

2) ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.);  

3) ustawy z   dnia 29 września 1994 r. o   rachunkowości ( tekst jednolity Dz. U. z   2009 r. Nr 152, poz. 1223 z   późn. zm.) ;";  

2)   skreśla się §4;  

3)   w §8:  

a)   w ust. 3   pkt 11 otrzymuje brzmienie:  

"11) przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego.",  

b)   skreśla się ust. 4;  

4)   §9 otrzymuje brzmienie:  

" Finansowanie działalności MGOK następuje poprzez:  

1) przekazywanie środków finansowych przez organizatora w   formie dotacji:  

a) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w   zakresie realizowanych zadań statutowych, w   tym na utrzymanie i   remonty obiektu,  

b) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,  

c) celowej na realizację wskazanych zadań i   programów;  

2) przychody z   prowadzonej własnej działalności, w   tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z   najmu i   dzierżawy składników majątkowych;  

3) dotacje podmiotowe i   celowe z   budżetu państwa;  

4) środki otrzymywane od osób prawnych i   fizycznych oraz z   innych źródeł.";  

5)   w §10 ust. 1   otrzymuje brzmienie:  

"1. Podstawą gospodarki finansowej MGOK jest plan finansowy, ustalony przez Dyrektora z   zachowaniem wysokości dotacji organizatora.";  

6)   skreśla się §15.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Osiek.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  


 

 

Uzasadnienie

Zmiany w   statucie Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w   Osieku wprowadza się w   związku z   nowelizacją ustawy o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej z   dnia 31 sierpnia 2011 r., która wprowadziła zmiany w   sferę działalności instytucji kultury. Zgodnie z   art. 13 ust. 1   ustawy z   dnia 25 października 1991 roku o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej MGOK działa na podstawie statutu nadanego przez organizatora.

««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska