http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
Statut Miasta i Gminy Osiek
Statuty jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Osiek
Regulamin
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
Wykaz aktów prawa miejscowego
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
Strategia rozwoju
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Osieku, konsultacje
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  12-07-2012 | 10:39
data ostatniej modyfikacji:  12-07-2012 | 10:39
autor dokumentu: Skotarek Dorota
ostatnio modyfikowal: Łukasz Bąk
Uchwała Nr XX/168/12 12.07.2012

 

Uchwała Nr XX/168/12

Rady Miejskiej w Osieku

z dnia 28 czerwca 2012 r.w sprawie przekształcenia jednostki pomocniczej Osiedle w Osieku w jednostkę pomocniczą Miasto OsiekNa podstawie art.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281) w związku z § 39 ust.1 pkt.3 i § 40 Statutu Miasta i Gminy Osiek stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XIV/107/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 listopada 2011 r. ( Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2012 r., poz. 117) Rada Miejska w Osieku uchwala, co następuje:

   

   

  §1

   

 1. Przekształca się jednostkę pomocniczą Osiedle w Osieku w jednostkę pomocniczą Miasto Osiek.

 2. Obszar jednostki pomocniczej Miasto Osiek mieści się w granicach administracyjnych miasta Osiek.

 3. Siedzibą organów jednostki pomocniczej jest miasto Osiek.

   

§2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek.


§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.
Uzasadnienie do Uchwały Nr XX/168/12

Rady Miejskiej w Osieku

z dnia 28 czerwca 2012 r.Zgodnie z art.5 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostką pomocniczą może być również położone na terenie gminy miasto. W myśl art. 5 ust. 2 cytowanej ustawy jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. Na terenie miasta Osiek funkcjonuje jednostka pomocnicza Osiedle w Osieku, która swoim terytorium odpowiada obszarowi miasta Osiek. Wobec powyższego Rada Miejska w Osieku może podjąć uchwałę o przekształceniu jednostki pomocniczej Osiedle w Osieku w jednostkę pomocniczą Miasto Osiek.

Konsultacje w sprawie przekształcenia jednostki pomocniczej Osiedle w Osieku w jednostkę pomocniczą Miasto Osiek zostały przeprowadzone od dnia 24 maja 2012 r. do dnia 6 czerwca 2012 r. w trybie i na zasadach określonych w Uchwale Nr XVIII/151/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji dotyczących przekształcenia  jednostki pomocniczej Osiedle w Osieku w jednostkę pomocniczą Miasto Osiek. W okresie konsultacji nie zgłoszone zostały żadne uwagi i opinie.

 

««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska