http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
Statut Miasta i Gminy Osiek
Statuty jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Osiek
Regulamin
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
Wykaz aktów prawa miejscowego
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
Strategia rozwoju
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Osieku, konsultacje
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  12-07-2012 | 10:41
data ostatniej modyfikacji:  12-07-2012 | 10:41
autor dokumentu: Skotarek Dorota
ostatnio modyfikowal: Łukasz Bąk
Uchwała Nr XX/169/12 12.07.2012

 

 
Uchwała Nr XX/169/12
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 28 czerwca 2012 r.
 
w sprawie przystąpienia do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki 
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 12, art. 64 ust. 1 i 2 oraz art. 70 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21,poz. 113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) Rada Miejska w Osieku uchwala co następuje:
 
§ 1
Gmina Osiek przystępuje do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
z siedzibą w Baćkowicach.
 
§ 2
1.      Udział w Zgromadzeniu bierze Burmistrz Miasta i Gminy Osiek.
2.      Wyznacza się radnego Rady Miejskiej w Osieku Wiesława Kopcia jako dodatkowego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XX/169/12
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie przystąpienia do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
 
 
            Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie nakłada na organy gminy obowiązek organizacji odbioru odpadów komunalnych. Zadania te obejmują m. in. następujące działania:
- prowadzenie rejestru działalności regulowanej dla odbiorców odpadów;
- organizację odbioru odpadów komunalnych w tym organizację selektywnej zbiórki odpadów;
- nadzór nad gospodarowaniem odpadami, w tym nad realizacją zadań powierzonych
   podmiotom odbierającym odpady;
- organizację selektywnej zbiórki odpadów;
- edukację ekologiczną.
            Zakres zadań powoduje konieczność podjęcia wspólnych działań
 z samorządami w celu realizacji obowiązków gminy. Należy wskazać za celowe przystąpienie do inicjatywy samorządów członków Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki dla realizacji zadań przewidzianych w nowelizacji ww ustawy. Przystąpienie do Związku pozwoli na zwiększenie skuteczności działań gminy wynikających z nowelizacji ww ustawy przy relatywnie mniejszych kosztach
w porównaniu z samodzielną realizacją w/w zadań.
             Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne.
 
 
««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska