http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
Statut Miasta i Gminy Osiek
Statuty jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Osiek
Regulamin
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
Wykaz aktów prawa miejscowego
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
Strategia rozwoju
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Osieku, konsultacje
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  12-07-2012 | 10:43
data ostatniej modyfikacji:  12-07-2012 | 10:43
autor dokumentu: Skotarek Dorota
ostatnio modyfikowal: Łukasz Bąk
Uchwała Nr XX/170/12 12.07.2012

 

Uchwała Nr XX/170/12
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 28 czerwca 2012 r.
 
 w sprawie przyjęcia Statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki.
 
 
 
na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21,poz. 113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) Rada Miejska w Osieku uchwala co następuję:
 
§ 1
Przyjmuje się Statut Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XX/170/12
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 28 czerwca 2012 r.
 
w sprawie przyjęcia Statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki.
 
          Gmina Osiek przystąpiła do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w celu wspólnej realizacji zadań wynikających z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
             Zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym utworzenie związku wymaga przyjęcia jego statutu przez radę zainteresowanej gminy bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.
            Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Załącznik do Uchwały Nr XX/170/12
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 28 czerwca 2012 r.
 
 
STATUT
EKOLOGICZNEGO ZWIĄZKU GMIN DORZECZA KOPRZYWIANKI
Część I
Postanowienia ogólne
 
§1. Tworzy się Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki, w skład którego wchodzą gminy : Baćkowice, Bogoria, Iwaniska, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Opatów, Sadowie , Samborzec i Sandomierz , zwany w dalszej części Związkiem. Siedzibą Związku jest miejscowość Baćkowice.
 
§2. Czas trwania Związku jest nieograniczony, Związek posiada osobowość prawną od daty opublikowania Statutu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, od tej samej daty obowiązuje także Statut i każdorazowa jego zmiana.
 
§3.1. Związek używa nazwy Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki, może też posługiwać się skrótem EZGDK.
2. Związek ma prawo używania pieczęci zawierającej jego nazwę w ustalonej szacie graficznej oraz barwy i znaku uchwalonego przez Zgromadzenie.
 
Część II
Zadania i cele Związku
 
§4. 1. Związek tworzy się w celu wspólnego wykonywania zadań związanych ze składowaniem i utylizacją odpadów komunalnych oraz ich unieszkodliwianiem, a także prowadzenia wspólnej polityki w zakresie zaopatrzenia w wodę i gospodarki ściekami, budowy infrastruktury w zakresie komunikacji lądowej w zakresie przekraczającym możliwości finansowe i(lub) organizacyjne członka.
2. Dla osiągnięcia celów określonych w ust. 1 Związek w szczególności:
a) ustala lokalizację inwestycji wspólnych
b) przeprowadza stosowne prace koncepcyjne dla planowanej inwestycji wspólnej
c) przeprowadza postępowanie w zakresie wymaganym przepisami prawa dla prawidłowej realizacji planowanych inwestycji wspólnych oraz ich odbioru i rozliczenia
d) prowadzi eksploatację zakładów powstałych w wyniku zakończenia inwestycji, wyodrębnia majątek konieczny do ich prowadzenia i skutecznej działalności
e ) prowadzi i finansuje inwestycje proekologiczne
f ) inicjuje wspólne działania zrzeszonych gmin w zakresie ochrony środowiska ( w tym także budowy (odbudowy) obiektów małej retencji oraz nasadzeń odgrywających w środowisku taką rolę
g ) prowadzi edukację ekologiczną społeczeństwa
h ) reprezentuje wspólne interesy zrzeszonych gmin objętych właściwością Związku wobec innych organów administracji publicznej, organizacji i instytucji
 
§5. Związek może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie zadań ustalonych niniejszym Statutem wybierając do tego najkorzystniejszą formę organizacyjną i prawną.
 
§6. Związek może tworzyć spółki prawa handlowego, uczestniczyć w spółkach prawa handlowego oraz współpracować z takimi spółkami, organizacjami, osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą zawsze, jeżeli taka współpraca lub uczestnictwo są zgodne z prawem i prowadzą do realizacji zadań ustalonych niniejszym Statutem.
 
Część III
Organy Związku, ich struktura, zakres i tryb działania
 
§7. Organami Związku są:
1)      Zgromadzenie
2)      Zarząd Związku
 
§8.1. Zgromadzenie jest władzą stanowiącą Związku. Do udziału w Zgromadzeniu z głosem stanowiącym uprawniony jest wójt (burmistrz) gminy-członkowskiej Związku i jedna osoba wybrana przez radę gminy- członkowskiej Związku.
2. W posiedzeniu Zgromadzenia mogą uczestniczyć, bez prawa głosu, mieszkańcy gmin - członków Związku, chyba, że pod obrady Zgromadzenia poddane zostaną sprawy, w których z mocy prawa wyłączona została jawność, co do całości lub części obrad.
 
§9. Skład Zgromadzenia jest ustalany na okres kadencji wynoszącej cztery lata, identycznej dla gmin- członków Związku.
 
§10. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia należy:
1)      wybór i odwołanie przewodniczącego Zgromadzenia i jego zastępcy
2)      wybór i odwołanie członków Zarządu Związku
3)      wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej
4)      ustalanie planów kontroli wykonywanych przez Komisję Rewizyjną
5)      powoływanie komisji doraźnych Związku, ustalanie ich zadań i czasu trwania oraz sposobu publikacji wyników ich pracy
6)      podejmowanie decyzji o inwestycjach wspólnych Związku, zasadach ich finansowania i rozliczania
7)      podejmowanie decyzji w sprawie uchwalenia rocznego budżetu Związku
8)      podejmowanie decyzji w sprawach zatwierdzenia programów wieloletnich i planów rozwoju
9)      podejmowanie uchwał w przedmiocie przyjęcia sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej
10) podejmowanie uchwał w przedmiocie absolutorium dla Zarządu
11) uchwalanie przyjęcia lub wykluczenia członka
12) uchwalanie regulaminu korzystania z obiektów i urządzeń Związku gwarantującego gminom – członkom Związku równe prawa
13) podejmowanie uchwał w przedmiocie wyodrębnienia majątku do prowadzenia przedsiębiorstwa powstałego w wyniku realizacji inwestycji wspólnej i statutu tego przedsiębiorstwa
14) wyrażanie zgody na zbycie zorganizowanych zakładów i (lub) składników mienia nieruchomego Związku
15) ustalanie górnego limitu rocznego zobowiązań podejmowanych przez Zarząd bez obowiązku udzielania osobnej zgody przez Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień pkt 16
16) udzielanie zgody na zaciąganie kredytów oraz na udzielanie zabezpieczenia tychże na majątku Związku przy czym zgoda winna zawierać oznaczenie banku-kredytodawcy, wysokość kredytu, czas jego spłaty i sposób zabezpieczenia
17) podejmowanie uchwał w przedmiocie likwidacji Związku, ustanowienia likwidatora oraz ustalanie czasu trwania likwidacji
18) podejmowanie uchwał w przedmiocie wyniku likwidacji oraz sposobu podziału majątku po zlikwidowanym Związku względnie sposobu pokrycia straty
19) podejmowanie uchwał w zakresie spraw wniesionych przez członków pod obrady Zgromadzenia przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem jego odbycia i umieszczonych w porządku obrad, a w razie ich nieumieszczenia lub w trybie nagłym tylko w razie gdy procedowaniu nad sprawą nie sprzeciwi się nikt z obecnych
 
§11.1.Zgromadzenie obraduje na sesjach. Sesja jest zwyczajna lub nadzwyczajna. Sesja zwyczajna odbywa się nie rzadziej niż raz na kwartał. Sesja nadzwyczajna odbywa się w razie potrzeby lub na żądanie 25% członków Związku zgłoszone Zarządowi co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym terminem wraz z projektem porządku obrad.
2. Uchwała jest przyjętą, jeżeli za jej przyjęciem głosowała bezwzględna większość statutowej liczby członków. Członek Zgromadzenia może wnieść sprzeciw od uchwały w ciągu siedmiu dni od powzięcia uchwały. Sprzeciw ma ten skutek, że uchwała zostaje zawieszona na czas do najbliższego posiedzenia Zgromadzenia, na którym winna być poddana ponownemu głosowaniu. Sprzeciw oparty na tej samej lub podobnej podstawie faktycznej i prawnej można wnieść tylko raz.
3. W braku quorum Przewodniczący Zgromadzenia lub jego zastępca zwoła ponownie sesję z terminem nie krótszym niż dwa tygodnie od dnia sesji, która nie doszła do skutku z tej przyczyny.
 
§12. 1. Zgromadzenie wybiera ze swego składu przewodniczącego i jego zastępcę, najwyżej zaś dwóch zastępców.
2. Przewodniczący i jego zastępca (zastępcy) nie mogą być członkami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej.
3. Przewodniczący przygotowuje, zwołuje i prowadzi obrady mając na celu ich skuteczność i sprawność, udziela głosu, pilnuje prawidłowości protokółu, zarządza sprostowanie protokółu. W razie gdy Przewodniczący nie może wykonywać swoich zadań jego obowiązki realizuje zastępca.
4. Protokół podlega przyjęciu na następnym posiedzeniu Zgromadzenia.
 
§13. 1. Zarząd jest władzą wykonawczą Związku, reprezentuje Związek w stosunkach zewnętrznych, w tym także wobec sądów i organów administracji publicznej, kieruje wszystkimi sprawami z zakresu bieżącej działalności Związku, wykonuje uchwały Zgromadzenia, wyodrębnia majątek do prowadzenia konkretnej działalności gospodarczej uchwalonej zgodnie z §10 pkt 14. niniejszego Statutu i dokonuje jej bilansowania na zakończenie roku obrachunkowego, sporządza projekt budżetu Związku ,
 projekty uchwał w przedmiocie rachunku wyników Związku, projekty uchwał w przedmiocie podziału dodatniego wyniku finansowego lub sposobu pokrycia strat na działalności gospodarczej oraz działalności statutowej Związku
2. Zarząd jest trzy, a najwyżej pięcioosobowy. Liczebność Zarządu na kadencję uchwala Zgromadzenie na sesji zatwierdzającej wyniki działalności za ostatni rok kadencji. Na tej samej sesji Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zarządu.
3. Dla skuteczności reprezentacji Związku wymaga się podpisu dwóch członków Zarządu.
4. Członkowie Zarządu mogą być wybrani spośród członków Związku, ale dopuszcza się wybór Zarządu spośród kandydatów wyłonionych w drodze konkursu. Wymagania dla kandydatów do Zarządu uchwala Zgromadzenie na swojej pierwszej sesji w kadencji. Konkurs przeprowadza pięcioosobowa komisja wyłoniona na tej sesji przez Zgromadzenie w ciągu najdalej dwóch miesięcy od jej ustanowienia. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i członkiem komisji rewizyjnej, a także dyrektorem zakładu wyodrębnionego zgodnie z §10 pkt 14 niniejszego Statutu.
5. Kadencja Zarządu trwa cztery lata. Zarząd wykonuje swoje obowiązki do chwili wyboru nowego Zarządu przez Zgromadzenie. Jeżeli w ciągu kadencji Zarząd nie będzie mógł z jakichkolwiek przyczyn realizować swoich zadań Przewodniczący Zgromadzenia jest obowiązany najpóźniej w dwa tygodnie od stwierdzenia tego faktu zwołać sesję Zgromadzenia i doprowadzić do usunięcia przeszkód lub wyboru nowego Zarządu.
6. Przyjęcie funkcji w Zarządzie Związku jest równoznaczne z podjęciem zobowiązania należytego wykonywania związanych z tym obowiązków (zadań) i zaangażowania odpowiedniego do tego czasu. Jest także równoznaczne z przyjęciem do rygorystycznego wykonania zakazu zajmowania się działalnością gospodarczą konkurencyjną do działalności Związku.
7. Zarząd realizuje swoje zadania w następujący sposób :
a) w sprawach prowadzonych przez Zarząd wymaga się uchwały Zarządu podjętej zwykłą większością głosów; przegłosowany członek Zarządu podpisuje uchwałę załączając na piśmie treść swoich zastrzeżeń,
b) do zwykłego zarządzania każdy z członków Zarządu jest traktowany jako kierownik właściwego pionu organizacyjnego w tym celu Zarząd na pierwszym swoim posiedzeniu uchwala podział zadań
 
§14.1. Komisja Rewizyjna jest stałą komisją Zgromadzenia jako gwarant i wykonawca nadzoru właścicielskiego nad gospodarką, organizacją i sposobem funkcjonowania Związku.
      2. Najmniej trzyosobową, a najwyżej pięcioosobową Komisję Rewizyjną wybiera Zgromadzenie spośród członków Związku. O liczebności Komisji Rewizyjnej w określonej kadencji decyduje Zgromadzenie na swojej pierwszej sesji w kadencji. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu, członkiem komisji rewizyjnej i (lub) dyrektorem zakładu wyodrębnionego w trybie §10 pkt 14 niniejszego Statutu. Członkami komisji rewizyjnej nie mogą też być osoby związane z którymkolwiek członkiem Zarządu lub dyrektorem wyodrębnionego zakładu pokrewieństwem do trzeciego stopnia ani powinowactwem do drugiego stopnia.
      3. Komisja rewizyjna w szczególności nadzoruje działalność Związku i wyodrębnionych jednostek organizacyjnych (przedsiębiorstw) w tym celu dokonuje badania ksiąg rachunkowych, sprawdza prawidłowość i zgodność z prawem podjętych działań i procedur, sprawdza umowy i analizuje ich skutki, bada sprawozdanie Zarządu i wydaje opinie o sposobie wykorzystania nadwyżki bilansowej (zysku na działalności) względnie o sposobie pokrycia strat na działalności, sporządza sprawozdanie ze swojej działalności i przedstawia je Zgromadzeniu przynajmniej raz w roku na posiedzeniu związanym z zatwierdzeniem bilansu i rachunku wyników, przedstawia Zgromadzeniu wniosek w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok obrachunkowy.
      4. Pracą Komisji kieruje jej przewodniczący, który odpowiada przed Zgromadzeniem za prawidłowe i sprawne wykonywanie planu kontroli ustanowionego przez Zgromadzenie oraz innych zleconych jej przez Zgromadzenie zadań. Komisja wykonuje swoje funkcje w dwuosobowych zespołach wyznaczanych każdorazowo przez przewodniczącego. W zleceniu wykonania zadania przewodniczący oznacza temat, czas wykonania zadania i sposób przedstawienia jego wyników oraz wystawia pełnomocnictwo dla członków tego zespołu. Do realizacji zadań wymagających wiedzy specjalistycznej komisja rewizyjna może zatrudnić osoby legitymujące się odpowiednią wiedzą specjalistyczną lub biegłych wpisanych na listę Prezesa Sądu Okręgowego.
Przynajmniej jeden raz w półroczu przewodniczący zwołuje posiedzenie komisji rewizyjnej w celu przedstawienia i omówienia wyników jej pracy. Posiedzenie plenarne może być także zwołane na żądanie co najmniej dwóch członków komisji. Z czynności zespoły kontrolne i komisja rewizyjna jako całość sporządzają i podpisują protokół.
Kierownik jednostki kontrolowanej jest obowiązany po zapoznaniu się z protokółem podpisać go. Jeżeli z czynności kontrolnych wynikną ustalenia uchybień przewodniczący komisji rewizyjnej sporządzi zarządzenia pokontrolne i zapewni ich doręczenie kierownikowi jednostki kontrolowanej. Po upływie terminu zakreślonego na usunięcie uchybień przewodniczący zarządzi przeprowadzenie kontroli sprawdzającej.
 
CZĘŚĆ IV
Majątek i gospodarka Związku
 
§15.1. Majątek Związku jest odrębny od majątku gmin – członków Związku. Gminy – członkowie Związku odpowiadają za zobowiązania Związku do wysokości wniesionych udziałów i należnych składek uchwalonych w trybie przewidzianym niniejszym Statutem.
      2. Majątek Związku powstaje z:
1) udziałów wniesionych przez gminy – członków Związku
2) składki członkowskiej ustalonej uchwałą Zgromadzenia, podjętą bezwzględną większością głosów   statutowej liczby członków
3) dochodów jednostek organizacyjnych (w tym także zysku przedsiębiorstw wyodrębnionych)
4) dotacji, darowizn, zapisów
 
§16. Majątek Związku służy zaspokojeniu potrzeb mieszkańców gmin – członków Związku na równych zasadach. W tym celu Związek jest obowiązany wykazywać szczególną dbałość o stan techniczny oraz sprawność urządzeń, obiektów i innych składników tego majątku, w tym także wartości niematerialnych i prawnych. Organy Związku winny wykazywać szczególną dbałość o właściwy poziom świadczonych usług, ich terminowość i rzetelność.
 
§17. 1. Za prawidłową gospodarkę Związku oraz należyte dokumentowanie zaszłości gospodarczych, naliczanie oraz odprowadzanie należnych podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne, a także księgowania tychże zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odpowiada Zarząd Związku.
      2. Związek samodzielnie i we własnym imieniu zarządza majątkiem i kapitałami Związku w granicach ustalonych właściwymi uchwałami Zgromadzenia.
      3. Rokiem obrachunkowym Związku jest rok kalendarzowy.
 
Część V
Zmiany członkostwa i likwidacja
 
 §18.1. Gmina zamierzająca przystąpić lub wystąpić ze Związku notyfikuje swój zamiar Zarządowi z co najmniej półrocznym wyprzedzeniem.
2. W nocie Rada gminy zawrze zobowiązanie do przyjęcia Statutu Związku, wniesienia wkładu nim przewidzianego oraz podporządkowania się przepisom, regulaminom i uchwałom Związku obowiązującym innych członków względnie zobowiązanie do uregulowania wszelkich należności przypadających od ustępującej gminy do dnia ustania członkostwa.
3. W razie zmiany granic gminy – członka Związku i spowodowanej tym zmiany liczebności ludności gminy ulega zmianie także wysokość świadczeń tej gminy na rzecz Związku w części uzależnionej od liczebności mieszkańców. Uchwałę w tej sprawie podejmuje Zgromadzenie.
§19. Członkostwo w Związku ustaje w razie:
a)      wystąpienia ze Związku
b)      usunięcia ze Związku
c)      likwidacji gminy – członka Związku
d)     likwidacji Związku
§20.1. Związek może usunąć członka w razie:
a)      udowodnionego działania na szkodę Związku
b)      udowodnionego naruszenia zobowiązań statutowych
2. Uchwałę w sprawie usunięcia członka podejmuje Zgromadzenie bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków.
 
§21.1. Rozwiązanie Związku może nastąpić jedynie przez uchwałę Zgromadzenia podjętą na podstawie uchwał rad gmin- członków Związku.
      2. Rozwiązanie Związku następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
      3. Likwidację przeprowadza Zarząd lub wybrani przez Zgromadzenie likwidatorzy.
      4. Prowadzący likwidację sporządza bilans zamknięcia działalności Związku, który jest jednocześnie bilansem otwarcia likwidacji, spłaca zobowiązania Związku i ściąga wierzytelności oraz przeprowadza sprzedaż majątku, chyba że gminy – członkowie Związku podejmą uchwały o przejęciu określonych zakładów wyodrębnionych i (lub) innych składników majątku za cenę oszacowania i zgłoszą takie uchwały likwidatorom.
      5. Po przeprowadzonej likwidacji sporządzany jest bilans zamknięcia i rachunek wyników likwidacji oraz ustalany jest wynik finansowy.
      6. Po sporządzeniu bilansu zamknięcia likwidator (likwidatorzy) zwołują Zgromadzenie, któremu przedstawiają do zatwierdzenia sprawozdanie, bilans i rachunek wyników oraz projekty uchwał w sprawie podziału środków pozostałych z likwidacji majątku. Dokumenty te są nadto przedstawiane Regionalnej Izbie Obrachunkowej, Wojewodzie oraz Zarządowi województwa w trybie identycznym jak uchwały rady gminy.
 
Podstawy prawne
 
§22. Utworzenie Związku i uchwalenie jego Statutu oparto na art. 67 ust 1. i następnych ustawy o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska