http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
Statut Miasta i Gminy Osiek
Statuty jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Osiek
Regulamin
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
Wykaz aktów prawa miejscowego
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
Strategia rozwoju
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Osieku, konsultacje
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  11-09-2012 | 12:49
data ostatniej modyfikacji:  11-09-2012 | 12:49
autor dokumentu: Gacoń Barbara
ostatnio modyfikowal: Łukasz Bąk
Uchwała Nr XXI/174/12 11.09.2012

 

Uchwała Nr XXI/174/12
Rady Miejskiej w 0sieku
z dnia 31 sierpnia 2012 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu .
 
            Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ,z 2002 r. Nr 23 ,poz.220, Nr 62 ,poz.558, Nr 113, poz.984 , Nr 153 poz.1271 , Nr 214 , poz.1806 , z 2003 r. Nr 80, poz.717 , Nr 162 ,poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 ,Nr 116 ,poz.1203 ,Nr 167, poz.1759,z 2005 r. Nr 172,poz.1441,Nr 175 , poz.1457 , z 2006 r. Nr 17, poz.128 ,Nr 181, poz.1337, z 2007 r.
Nr 48,poz.327 , Nr 138 ,poz.974, Nr 173 poz.1218 , z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52 ,poz.420 ,Nr 157,poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146 , Nr 40 , poz.230, Nr 106,poz.675, z 2011 r. Nr 21 ,poz.113, Nr 117 ,poz.679, Nr 134 ,poz.777 , Nr 149 poz.887 i Nr 217 poz.1281, z 2012 r. Nr 96 poz.567) oraz art. 216 ust.2 pkt 5 i art.220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 , z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835 , Nr 152 , poz.1020 , Nr 238 poz.1578, Nr 257, poz.1726 , z 2011 r. Nr 185 , poz.1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429   , Nr 291 poz.1707 ,) Rada Miejska w 0sieku uchwala, co następuje:
 
§ 1.
1.Udziela się z budżetu Miasta i Gminy 0siek pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu na dofinansowanie realizacji zadania pn”0dbudowa drogi powiatowej nr 0813T Wiśniówka-Strzegom-Niekrasów w miejscowości Mucharzew”w wysokości 40.000,00 zł ( słownie czterdzieści tysięcy złotych)
2.Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej zostaną określone w umowie zawartej między Gminą 0siek a Powiatem Staszowskim.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy 0siek.
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
 
 
Uzasadnienie do uchwały Nr XXI/174/12
Rady Miejskiej w 0sieku
z dnia 31 sierpnia 2012 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu .
 
Starostwo Powiatowe w Staszowie zwróciło się z prośbą o dofinansowanie zadania pn” 0dbudowa drogi powiatowej nr 0813T Wiśniówka-Strzegom-Niekrasów w miejscowości Mucharzew”. Łączna wartość zadania wynosi 773.068,53 zł , z czego udział gminy wynosi 40.000,00 zł , co stanowi 5,17 % wartości zadania. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych organem właściwym do wyrażenia zgody jest Rada Miejska.
 
 
 

 

««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska