http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
Statut Miasta i Gminy Osiek
Statuty jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Osiek
Regulamin
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
Wykaz aktów prawa miejscowego
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
Strategia rozwoju
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Osieku, konsultacje
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  11-09-2012 | 12:56
data ostatniej modyfikacji:  11-09-2012 | 12:56
autor dokumentu: Gacoń Barbara
ostatnio modyfikowal: Łukasz Bąk
Uchwała Nr XXI/177/12 11.09.2012

 

Uchwała Nr XXI/177/12
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 31 sierpnia 2012 roku
 
w sprawie powołania Rady Społecznej Miejsko – Gminnego Samodzielnego   Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r.  Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz.1281; z 2012 r. poz. 567) w związku z art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz.654, Nr 149, poz.887, Nr 174, poz. 1039, Nr 185, poz.1092; z 2012 r. Nr 742) oraz z § 10 ust. 1 Statutu Miejsko – Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIII/94/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 października 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2011 r. Nr 287, poz. 3307) Rada Miejska w Osieku postanawia:
§1
Powołać Radę Społeczną Miejsko – Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku w następującym składzie:
1.      Przewodniczący – Włodzimierz Wawrzkiewicz – Burmistrz Miasta i Gminy Osiek;
2.      Członkowie:
a)      Norbert Kiciński – przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego,
b)      Rafał Łysiak - przedstawiciel Rady Miejskiej w Osieku,
c)   Arkadiusz Matusak -   przedstawiciel Rady Miejskiej w Osieku,
d)   Robert Kabata -   przedstawiciel Rady Miejskiej w Osieku,
e)   Ewa Buda   -   przedstawiciel Rady Miejskiej w Osieku,
f)   Zdzisław Mierzyński -   przedstawiciel Rady Miejskiej w Osieku
 
                                                                     §2
Zwołać pierwsze posiedzenie Rady Społecznej na dzień 15 października 2012 r. o godzinie 1500 w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku.
§3
Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 26 września 2012 r.
 
 
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI/177/12
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 31 sierpnia  2012 roku
w sprawie powołania Rady Społecznej Miejsko – Gminnego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku.
 
 
            Dnia 25 września br. kończy się 3-letnia kadencja Rady Społecznej działającej przy Miejsko – Gminnym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Osieku powołanej Uchwałą Nr XXIX/205/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 25 września 2009 roku.
             Zgodnie z art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej radę społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot tworzący. Na podstawie z art. 48 ust.6 pkt 2 ww. ustawy w skład Rady Społecznej M-GSPZOZ w Osieku wchodzą: jako przewodniczący burmistrz lub osoba przez niego wyznaczona, jako członkowie przedstawiciel wojewody oraz przedstawiciele wybrani przez Radę Miejską          w liczbie określonej przez podmiot tworzący.
            Wojewoda Świętokrzyski pismem z dnia 9 sierpnia 2012 roku, znak: CZP.II.9615.8.2012 wyznaczyła Pana Norberta Kicińskiego na swojego przedstawiciela do pełnienia funkcji członka Rady Społecznej Miejsko – Gminnego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku.
           
 
 
««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska