http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
Statut Miasta i Gminy Osiek
Statuty jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Osiek
Regulamin
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
Wykaz aktów prawa miejscowego
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
Strategia rozwoju
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Osieku, konsultacje
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  11-09-2012 | 13:00
data ostatniej modyfikacji:  11-09-2012 | 13:00
autor dokumentu: Gacoń Barbara
ostatnio modyfikowal: Łukasz Bąk
Uchwała Nr XXI/178/12 11.09.2012

 

Uchwała Nr XXI/178/12
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 31sierpnia 2012 r.
 
w sprawie rozpatrzenia wniosku
 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz.887, z 2012, poz. 567) oraz art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001r. Nr 49 poz.509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 169, poz.1387, Nr 153, poz. 1271, z 2003r. Nr 130, poz.1188, Nr 170, poz.1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, Nr 64, poz. 565, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 254, poz, 1700, Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622, Nr 186, poz.1100) Rada Miejska w Osieku uchwala, co następuje:
 
§1
Uznaje za bezzasadny wniosek Pana Grzegorza Kaczmarskiego z dnia 25 maja 2012 r. dotyczący powtórnego odniesienia się do oceny 9-letniej pracy burmistrza na zasadzie diagnozy postawionej przez Radę Miejską w Osieku.
§2
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do zawiadomienia wnioskodawcy o sposobie załatwienia wniosku.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Uzasadnienie
Do Uchwały Nr XXI/178/12
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 31sierpnia 2012 r.
 
w sprawie rozpatrzenia wniosku
 
W dniu 25 maja 2012 roku wpłynął do Rady Miejskiej w Osieku wniosek Pana Grzegorza Kaczmarskiego dotyczący powtórnego odniesienia się do oceny 9-letniej pracy burmistrza na zasadzie diagnozy postawionej przez radę miejską.
      Odnosząc się do wniosku o dokonanie 9-letniej oceny Burmistrza Miasta i Gminy Osiek należy podkreślić, że Rada Miejska w Osieku nie ma obowiązku dokonywania kompleksowej oceny Burmistrza obejmującej dłuższe okresy niż 1 rok. Obowiązkiem Rady Miejskiej w Osieku jest dokonywanie oceny pracy Burmistrza Miasta i Gminy Osiek za okres jednego roku, co jest dokonywane systematycznie w procedurze zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu Miasta i Gminy Osiek i w procedurze udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Osiek z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Osiek poprzedzonej badaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej prawidłowości i zasadności gospodarowania środkami finansowymi przez Burmistrza.
      W pozostałych kwestiach podnoszonych we wniosku, będących powtórzeniem zapytań kierowanych przez Pana Grzegorza Kaczmarskiego w piśmie z dnia 30 marca 2012 roku, a na które odpowiedzi udzielił Burmistrz Miasta i Gminy Osiek,  Rada Miejska przyjmuje stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy jako własne.
       
 
 
 
 
««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska