http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
Statut Miasta i Gminy Osiek
Statuty jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Osiek
Regulamin
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
Wykaz aktów prawa miejscowego
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
Strategia rozwoju
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Osieku, konsultacje
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  11-09-2012 | 13:23
data ostatniej modyfikacji:  11-09-2012 | 13:23
autor dokumentu: Gacoń Barbara
ostatnio modyfikowal: Łukasz Bąk
Uchwała Nr XXI/179/12 11.09.2012

 

Uchwała Nr XXI/179/12
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 31 sierpnia 2012 roku
 
w sprawie nagrody jubileuszowej dla Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz.887, z 2012, poz. 567) oraz art. 36 ust. 2 i art. 38 ust. 2 pkt 2, ust. 4 – 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458 ; z 2009r. Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 229, poz.1494; z.2011r. Nr 134, poz.777, Nr 201, poz.1183), Rada Miejska w Osieku uchwala, co następuje:
 
§1
Przyznaje się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek Panu Włodzimierzowi Wawrzkiewiczowi nagrodę jubileuszową po 25 latach pracy w wysokości 100% wynagrodzenia miesięcznego co stanowi kwotę 11780,00 zł brutto (słownie: jedenaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych).
                                §2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek.
 
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Uzasadnienie
 
            W  dniu 24 sierpnia 2012 roku wpłynął do Urzędu Miasta i Gminy w Osieku wniosek Pana Włodzimierza Wawrzkiewicza Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o zaliczenie okresu  prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego tj. od dnia 16 lipca 1987 r. do dnia 31 sierpnia 1989 r. do pracowniczego stażu pracy.
            Z przedłożonej dokumentacji dołączonej do ww . wniosku oraz z dokumentacji potwierdzającej staż pracy, znajdującej się w teczce akt osobowych Burmistrza Miasta i Gminy Osiek Pana Włodzimierza Wawrzkiewicza wynika, że nabył on prawo do nagrody jubileuszowej za 25 letnią pracę.
Na podstawie art.36 ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych pracownikowi samorządowemu przysługuje nagroda jubileuszowa. Wysokość nagrody jubileuszowej, zgodnie z art.38 ust.2 pkt 2 i ust.4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, wynosi po 25 latach pracy 100% wynagrodzenia miesięcznego i obliczana jest według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 8 ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych organem właściwym do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia, a w tym nagrody jubileuszowej dla Burmistrza Miasta i Gminy Osiek jest Rada Miejska w Osieku.
 
 
««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska