http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
Statut Miasta i Gminy Osiek
Statuty jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Osiek
Regulamin
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
Wykaz aktów prawa miejscowego
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
Strategia rozwoju
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Osieku, konsultacje
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  09-10-2012 | 10:58
data ostatniej modyfikacji:  09-10-2012 | 10:58
autor dokumentu: Gacoń Barbara
ostatnio modyfikowal: Łukasz Bąk
Uchwała Nr XXII/185/12 09.10.2012

 

 
 
Uchwała Nr XXII/185/12

Rady Miejskiej w Osieku

z dnia 28 września 2012r.


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Osieku Obr 01.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. l203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149 poz.887, z 2012r. poz. 567)

Rada Miejska w Osieku uchwala, co następuje:


§1


Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Osiek nieruchomości położonej w miejscowości Osiek Obr 01 gmina Osiek działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1/2 o powierzchni 739m2.


§2


Do zawarcia aktu notarialnego na nabycie nieruchomości upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Osiek.


§3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek.


§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .Uzasadnienie do Uchwały Nr XXII/185/12

Rady Miejskiej w Osieku

z dnia 28 września 2012r.Niniejszą uchwałę podejmuje się w celu nabycia przez Gminę Osiek nieruchomości działki ozn. nr ew. 1/2 położonej w miejscowości Osiek Obr 01 stanowiącej własność Państwa Moniki i Pawła Gacoń pod drogę gmninną.

          Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym do czasu określenia zasad nabywania nieruchomości organem właściwym do wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości jest Rada Miejska w Osieku.

««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska