http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
Statut Miasta i Gminy Osiek
Statuty jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Osiek
Regulamin
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
Wykaz aktów prawa miejscowego
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
Strategia rozwoju
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Osieku, konsultacje
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2002 - 2006
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU


 
Statuty jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Osiek 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  07-12-2011 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  07-12-2011 | 00:00
data wytworzenia dokumentu:  07-12-2011
Uchwała Nr XIV/108/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sworoń 07.12.2011

Uchwała NR XIV/108/11

Rady Miejskiej w Osieku

z dnia 28 listopada 2011 r.

 

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sworoń

 

Na podstawie art. 35 ust.1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887) Rada Miejska w Osieku uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Statut Sołectwa Sworoń stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Traci moc Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/39/95 Rady Miasta i Gminy w Osieku z dnia 28 lutego 1995 roku w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla oraz Statutu Sołectwa w części dotyczącej Sołectwa Sworoń.

2. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Sworoń wybranych na podstawie Statutu Sołectwa stanowiącego Załącznik Nr 2 do Uchwaly Nr V/39/95 Rady Miasta i Gminy w Osieku z dnia 28 lutego 1995 roku w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla oraz Statutu Sołectwa trwa 4 lata od daty wyborów i upływa 15 marca 2015 roku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Zalacznik1.odt

B1-69-9F-FD-A8-66-E7-86-D6-CE-A0-61-63-09-7C-41-A4-51-93-D5

SHA-1

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Dotychczas obowiązujący statut sołectwa uchwalony został w 1995 roku i część jego zapisów nie odpowiada obecnie obowiązującym normom prawnym. Ponadto treść statutu wymagała doprecyzowania niektórych jego postanowień oraz uregulowania spraw do tej pory nie unormowanych w sposób wyczerpujący. Projekt Statutu Sołectwa Sworoń został pddany konsultacjom na zasadach i w trybie określonym w uchwale Nr XXXIX/262/10 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 12 sierpnia 2010 r. W terminie konsultacji tj. od 11 listopada 2011 r. do 24 listopada 2011 roku nie zgłoszono żadnych uwag i opinii.W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

 


 STATUT_SOLECTWA_SWORON.pdf (103.11 Kb)

 


««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska