http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
Statut Miasta i Gminy Osiek
Statuty jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Osiek
Regulamin
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
Wykaz aktów prawa miejscowego
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
Strategia rozwoju
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Osieku, konsultacje
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2002 - 2006
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU


 
Wykaz aktów prawa miejscowego 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  29-12-2011 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  29-12-2011 | 00:00
data wytworzenia dokumentu:  21-02-2011
Uchwała Nr IV/25/11 29.12.2011

Uchwała Nr IV/25/11

Rady Miejskiej w Osieku

z dnia 21 lutego 2011 r.

w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Osiek oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 pkt 1 lit a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Miejska w Osieku uchwala: 

§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej: 

1) od sprzedaży z placu targowego: 

a) przy zajęciu powierzchni na targowisku do 1m2 – 4zł; 

b) przy zajęciu powierzchni na targowisku od 1m2 do 3m2 – 7zł; 

c) przy zajęciu powierzchni na targowisku powyżej 3m2 – 12zł; 

2) od sprzedaży z samochodu: wędlin, mięsa i pieczywa – 13zł; 

3) od sprzedaży z samochodu lub przyczepy gastronomicznej – 13zł; 

4) od sprzedaży z samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej do 1,5t, samochodu osobowego, samochodu osobowego z przyczepą – 6zł; 

5) od sprzedaży z samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 1,5t – 15zł. 

6) od sprzedaży z ciągnika rolniczego z przyczepą i wozu konnego - 6zł; 

7) od samochodu osobowego parkującego na placu targowym – 4zł. 

§ 2. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej za każdy dzień sprzedaży we wszystkich miejscach na terenie miasta i gminy Osiek, w których jest prowadzony handel. 

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa dokonywanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku. 

2. Rozliczenie pobranej opłaty targowej przez inkasenta następować będzie w Urzędzie Miasta i Gminy w dniu jej poboru poprzez dokonanie wpłaty kwoty uiszczonej przez nabywców biletów opłaty targowej na konto Urzędu Miasta i Gminy w Osieku. 

3. Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Osieku przysługuje wynagrodzenie za pobór opłaty targowej w wysokości 50% zainkasowanej kwoty, które płatne będzie przez Urząd Miasta i Gminy w Osieku na koniec każdego miesiąca. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr III(12)2006 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Osiek w 2007r. zmieniona uchwałą Nr XXVII/185/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 czerwca 2009 roku. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Osieku. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 


 

Uzasadnienie

Określenie wysokości stawek opłaty targowej, sposobu poboru tej opłaty w drodze inkasa i wyznaczenie inkasentów należy do kompetencji rady gminy. Zgodnie z art. 19 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych stawka dzienna opłaty targowej nie może przekroczyć 699,27zł. Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne. 

««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska