http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
Statut Miasta i Gminy Osiek
Statuty jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Osiek
Regulamin
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
Wykaz aktów prawa miejscowego
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
Strategia rozwoju
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Osieku, konsultacje
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2002 - 2006
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU


 
Wykaz aktów prawa miejscowego 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  02-01-2012 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  02-01-2012 | 00:00
data wytworzenia dokumentu:  21-02-2011
Uchwała Nr IV/27/11 02.01.2012

Uchwała Nr IV/27/11
Rady Miejskiej w Osieku

z dnia 21 lutego 2011 r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz odbiór i transport nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) Rada Miejska w Osieku uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych:

1) opróżnienie pojemnika o pojemności 120 litr- 14zł (plus podatek VAT);

2) opróżnienie pojemnika o pojemności 240 litr – 25zł (plus podatek VAT);

3) opróżnienie pojemnika o pojemności 1100 litr – 120zł (plus podatek VAT);

4) opróżnienie pojemnika typu KP7 – 450zł (plus podatek VAT).

2. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych za odbiór i transport nieczystości ciekłych w wysokości 25zł (plus podatek VAT) za 1m3.

§ 2. W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny górne stawki opłat za usługi, o których mowa w § 1 obniża się o 25%

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/225/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz odbiór i transport nieczystości ciekłych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązywania od 1 kwietnia 2011r.

Uzasadnienie

Art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminie nakłada na gminy obowiązek określenia w drodze uchwały górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi świadczone w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. W związku ze wzrostem opłaty za przyjęcie odpadów komunalnych na składowisko oraz wzrostem kosztów związanych z odbiorem odpadów od właścicieli nieruchomości konieczna było zwiększenie górnych stawek za odbiór odpadów komunalnych. Aby zwiększyć segregację i odzysk odpadów podlegających recyklingowi z ogólnej masy zmieszanych odpadów komunalnych konieczne jest stworzenie dla mieszkańców zachęty natury finansowej, dlatego uwzględniono w uchwale preferencyjne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy segregują odpady. Gęstość zaludnienia mieszkańców nie uzasadnia wprowadzenia zróżnicowanych stawek. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne.

««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska