http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
Statut Miasta i Gminy Osiek
Statuty jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Osiek
Regulamin
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
Wykaz aktów prawa miejscowego
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
Strategia rozwoju
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Osieku, konsultacje
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2002 - 2006
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU


 
Wykaz aktów prawa miejscowego 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  02-01-2012 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  02-01-2012 | 00:00
data wytworzenia dokumentu:  20-04-2011
Uchwała Nr VI/50/11 02.01.2012

Uchwała Nr VI/50/11

Rady Miejskiej w Osieku

z dnia 20 kwietnia 2011 r.

w sprawie zmian do uchwały Nr XXVII/184/09 Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa. 

Na podst. art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t .j. z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm. ), art.6b i 6c ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( t. j. z 2006 r. Nr 136 poz.969 z późn. zm), art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t. j. z 2010 roku Dz. U. Nr 95 poz.613 z późn. zm.) oraz art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200 poz.1682 z późn. zm) Rada Miejska w 0sieku uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXVII/184/09 Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie : 

" 2. 0kresla się następujących inkasentów uprawnionych do pobierania wymienionych w ust. 1 podatków : 

1) Pan Augustyn Wielopolski, na terenie sołectwa Bukowa 

2) Pan Jarosław Klimowicz, na terenie sołectwa Długołęka 

3) Pani Marzena Serafin, na terenie sołectwa Sworoń 

4) Pani Agata Sagan, na terenie sołectwa Strużki 

5) Pani Anna Wiatr, na terenie sołectwa Matiaszów 

6) Pan Zygmunt Włudyka, na terenie sołectwa Pliskowola 

7) Pan Adam Misiak, na terenie sołectwa Kąty 

8) Pan Sebastian Gębalski, na terenie sołectwa Lipnik 

9) Pani Lucyna Kubicka, na terenie sołectwa Mucharzew 

10) Pani Seremak Renata, na terenie miasta 0siek 

11) Pan Marian Sowiński, na terenie sołectwa 0ssala 

12) Pan Maciej Rendziński, na terenie sołectwa Szwagrów 

13) Pani Maria Konat, na terenie sołectwa Tursko Wielkie 

14) Pan Janusz Sagan, na terenie sołectwa Niekrasów 

15) Pani Elżbieta Cena, na terenie sołectwa Niekurza 

16) Pan Czesław Bąk, na terenie sołectwa Suchowola 

17) Pan Tadeusz Jarkowski, na terenie sołectwa Trzcianka 

18) Pani Bandziarowska Anna, na terenie sołectwa Trzcianka - Kolonia". 

§ 2. Pozostałe paragrafy pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy 0siek. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

 

Uzasadnienie

W związku ze zmianą inkasentów zaistniała konieczność zmiany § 1 ust. 2 uchwały Nr XXVII/184/09 Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.

««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska