http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
Statut Miasta i Gminy Osiek
Statuty jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Osiek
Regulamin
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
Wykaz aktów prawa miejscowego
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
Strategia rozwoju
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Osieku, konsultacje
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2002 - 2006
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU


 
Wykaz aktów prawa miejscowego 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  02-01-2012 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  02-01-2012 | 00:00
data wytworzenia dokumentu:  20-04-2011
Uchwała Nr VI/51/11 02.01.2012

Uchwała Nr VI/51/11
Rady Miejskiej w Osieku

z dnia 20 kwietnia 2011 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr V/40/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania , odraczania terminu spłat oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie 0siek , jak również jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm) oraz art.59 ust.1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U.Nr 157 poz.1240 z późn.zm) Rada Miejska w 0sieku uchwala, co następuje : 

§ 1. W Uchwale Nr V/40/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 23 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania , odraczania terminu spłat oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie 0siek , jak również jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego w § 6 pkt1) otrzymuje brzmienie: „1)Przy rozpatrywaniu wniosków o umorzenie, odroczenie bądź rozłożenie na raty spłaty należności przypadających od przedsiębiorców ( w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej ) niezależnie od przyjętych zasad udzielania ulg określonych niniejszą uchwałą – stosuje się postanowienia i procedury przewidziane w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej de minimis ( t.j z 2007 r. Nr 59 poz.404 z późn.zm) , art.107-108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Dz. Urz. UE 2008 C 115,s.1/ oraz rozporządzeniu Komisji(WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis ( Dz. U. UE L 2006 r. Nr 379 poz.5 )". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy 0siek. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 


 

Uzasadnienie

Zmiana Uchwały Nr V/40/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 23 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłat oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie 0siek, jak również jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego wynika z oczywistej pomyłki pisarskiej . W„§ 6 pkt 1 pomyłkowo wskazano art.1078 - 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Dz. Urz. UE 2008 C 115,s.1, podczas kiedy powinno być art. 107 - 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Dz. Urz. UE 2008 C 115,s.1.

««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska