http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
Statut Miasta i Gminy Osiek
Statuty jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Osiek
Regulamin
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
Wykaz aktów prawa miejscowego
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
Strategia rozwoju
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Osieku, konsultacje
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2002 - 2006
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU


 
Wykaz aktów prawa miejscowego 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  02-01-2012 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  02-01-2012 | 00:00
data wytworzenia dokumentu:  20-06-2011
Uchwała Nr VIII/72/11 02.01.2012

Uchwała Nr VIII/72/11
Rady Miejskiej w Osieku

z dnia 20 czerwca 2011 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/265/2006 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Osiek 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U.z 2001r.Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz.U. Z 2005 roku Nr 236, poz. 2008 ze zmianami ) Rada Miejska w Osieku uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/265/2006 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Osiek zmienionej Uchwałą Nr XXXI/212/09 z dnia 26 października 2009 roku wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 14 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 14.1.Do zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy przewidziane są urządzenia: 

1) kosze uliczne o pojemności minimalnej 30 l; 

2) worki o pojemności minimalnej 60 l; 

3) pojemniki o pojemności minimalnej 120 l; 

4) kontenery o pojemności minimalnej 1100 l. 

2.Wypełnione i zabezpieczone przed wysypaniem zawartości worki lub pojemniki, właściciel nieruchomości wystawia do odbioru w miejscu widocznym dla przedsiębiorcy w sposób nie utrudniający korzystania z ruchu i nie powodujący zaśmiecania w terminach uzgodnionych z przedsiębiorcą. 

3. Odpady wielkogabarytowe nie wymagają specjalnych urządzeń do zbierania, powinny być gromadzone w miejscu wydzielonym na terenie nieruchomości.”; 

2) w § 15: 

a) ust. 1. otrzymuje brzmienie: 

,,1 Odpady komunalne muszą być usuwane z terenu nieruchomości systematycznie, w terminach uzgodnionych z przedsiębiorcą z częstotliwością, co najmniej 1 raz w miesiącu, z zastrzeżeniem ust.5, ust.6 pkt 1i ust. 7”, 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

,, 5 Odbiór odpadów wielkogabarytowych powinien być zorganizowany co najmniej 2 razy w roku.”, 

c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu: 

,, 6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeznaczony dla gospodarstw domowych odbierany jest nieodpłatnie: 

1) przez przedsiębiorców, z którymi zawarto umowę na odbieranie odpadów komunalnych w terminie uzgodnionym z przedsiębiorcą z częstotliwością co najmniej 1 raz na kwartał; 

2) w punktach sprzedaży detalicznej, przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju co zużyty sprzęt w ilości nie większej niż ilość kupionego nowego sprzętu. 

7.Zużyte baterie i zużyte akumulatory są odbierane nieodpłatnie przez przedsiębiorców z którymi zawarto umowę na odbieranie odpadów komunalnych w terminach uzgodnionych z przedsiębiorcą z częstotliwością co najmniej 1 raz na kwartał.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska