http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
Statut Miasta i Gminy Osiek
Statuty jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Osiek
Regulamin
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
Wykaz aktów prawa miejscowego
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
Strategia rozwoju
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Osieku, konsultacje
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2002 - 2006
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU


 
Wykaz aktów prawa miejscowego 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  02-01-2012 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  02-01-2012 | 00:00
data wytworzenia dokumentu:  28-11-2011
Uchwała NR XIV/104/11 02.01.2012
 

Uchwała NR XIV/104/11

Rady Miejskiej w Osieku

z dnia 28 listopada 2011 r.

 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011roku stanowiących podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy Osiek na rok 2012.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21,poz. 113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281 oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym /t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245. poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008r. Nr 116, poz.730, Nr 237, poz.1655, z 2009r. Nr 56, poz.458, z 2010r. Nr 96, poz.620, Nr 226, poz. 1475 oraz Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2011 r.w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r./Monitor Polski z 2011 roku Nr 95, poz. 969

Rada Miejska w Osieku uchwala co następuje:

§ 1

Obniża się cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. z ceny 74,18 zł za 1 kwintal do ceny 56,00 zł za 1 kwintal, przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Osiek.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2012r.

 

Uzasadnienie

Rada Miejska na podstawie art. 6 ust 3 ustawy o podatku rolnym jest uprawniona do obniżania średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy. Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. wnosiła 74,18 zł za 1 q. Rada Miejska w Osieku postanowiła obniżyć cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy Osiek w 2011 roku do kwoty 56,00 zł za 1q. Obniżenie ceny żyta na terenie Miasta i Gminy Osiek, skutkuje obniżeniem podatku rolnego z kwoty 185,45 zł do kwoty 140,00 zł z 1 hektara przeliczeniowego na 2012 r. co uzasadnione jest trudną sytuacją rolników spowodowaną licznymi podtopieniami na terenie Miasta i Gminy Osiek

««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska