http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
Referat Administracyjno - Organizacyjny
Sekretariat UMIG w Osieku
Stanowisko ds. organizacyjnych
Stanowisko ds. obronnych i obrony cywilnej
Stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej, zaopatrzenia i spraw społecz.
Referat Finansowo - Księgowy
Stanowisko ds. podatków
Stanowisko ds. księgowości
Stanowisko ds. podatków i opłat
Stanowisko ds. księgowości podatkowej
Stanowisko ds. księgowości budżetowej szkół
Referat Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
Stanowisko ds. drogownictwa
Stanowisko ds. gospodarki gruntami, rolnictwa i melioracji
Stanowisko ds. planowania przestrzennego i budownictwa
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Stanowisko ds. ochrony środowiska
Urząd Stanu Cywilnego i ewidencja ludności
Stanowisko ds. dowodów osobistych
Obsługa bankowa
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
REFERATY I STANOWISKA PRACY
 
data publikacji:  10-01-2012 | 11:57
data ostatniej modyfikacji:  24-03-2020 | 10:11
ostatnio modyfikowal: Łukasz Bąk

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

KIEROWNIK REFERATU: mgr Grzegorz Nowak

UMIG w Osieku, II piętro, pok. 209, tel. (15) 867-12-03 wew. 129


 

Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska należy w szczególności:

1) realizacja zadań gminy wynikających z ustaw:

a) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

b) o bateriach i akumulatorach,

c) o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,

d) o odpadach,

e) prawo wodne,

f) o ochronie przyrody,

g) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,

h) prawo ochrony środowiska,

i) o ochronie zwierząt,

j) o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

k) o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego;

2) prowadzenie ekoportalu;

3) administrowanie terenu targowiska w Osieku;

4) nadzór nad funkcjonowaniem gminnej oczyszczalni ścieków;

5) nadzór nad funkcjonowaniem gminnej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej;

6) realizacja zadań obronnych w zakresie działania referatu.


Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych nie wymienieni w wykazie głównym: elektryk, konserwator,kierowca samochodu ciężarowego, robotnik gospodarczy, sprzątaczka.


 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska