Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Treść

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

KIEROWNIK REFERATU: mgr Grzegorz Nowak

UMIG w Osieku, II piętro, pok. 209, tel. (15) 867-12-03 wew. 129


 

Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska należy w szczególności:

1) realizacja zadań gminy wynikających z ustaw:

a) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

b) o bateriach i akumulatorach,

c) o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,

d) o odpadach,

e) prawo wodne,

f) o ochronie przyrody,

g) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,

h) prawo ochrony środowiska,

i) o ochronie zwierząt,

j) o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

k) o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego;

2) prowadzenie ekoportalu;

3) administrowanie terenu targowiska w Osieku;

4) nadzór nad funkcjonowaniem gminnej oczyszczalni ścieków;

5) nadzór nad funkcjonowaniem gminnej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej;

6) realizacja zadań obronnych w zakresie działania referatu.


Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych nie wymienieni w wykazie głównym: elektryk, konserwator,kierowca samochodu ciężarowego, robotnik gospodarczy, sprzątaczka.