http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
Statut Miasta i Gminy Osiek
Statuty jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Osiek
Regulamin
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
Wykaz aktów prawa miejscowego
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
Strategia rozwoju
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Osieku, konsultacje
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  20-08-2012 | 15:00
data ostatniej modyfikacji:  20-08-2012 | 15:00
autor dokumentu: Bąk Łukasz
ostatnio modyfikowal: Łukasz Bąk
Zarządzenie Nr 53/12 20.08.2012

 

Zarządzenie Nr 53/2012
Burmistrza Miasta i Gminy 0siek
z dnia 31 lipca   2012 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2012 rok
 
                      Na podstawie art.212 ust.1 pkt 1 i 2 oraz art.237 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych ) Dz.U. nr 157, poz.1240 z póżn.zm ) zarządzam co następuje :
§ 1.
Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2012
 Burmistrza Miasta i Gminy 0siek
z dnia 31 lipca 2012 roku
 
Dochody budżetowe

Dz.
Rozdz.
§
Nazwa działu , rozdziału i paragrafu
Zwiększenie
Zmniejszenie
852
 
 
Pomoc społeczna
15.167,00
3.464,00
 
85212
2010
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami
-
3.464,00
 
85213
2010
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami
3.464,00
 
 
85278
2010
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami
1.503,00
-
 
85295
2010
Pozostała działalność- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami
10.200,00
-
 
 
 
0gółem zwiększenia
11.703,00
 

 
 
 
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 53/2012
 Burmistrza Miasta i Gminy 0siek
z dnia 31 lipca 2012 roku
 
Wydatki budżetowe

Dz.
Rozdz.
§
Nazwa działu , rozdziału i paragrafu
Zwiększenie
Zmniejszenie
852
 
 
Pomoc społeczna
15.167,00
3.464,00
 
85212
 
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
-
3.464,00
 
 
3110
Świadczenia społeczne
-
3.363,00
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
-
101,00
 
85213
4130
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej –składki na ubezpieczenie zdrowotne
3.464,00
 
 
85278
3110
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – świadczenia społeczne
1.503,00
-
 
85295
3110
Pozostała działalność- świadczenia społeczne
10.200,00
-
 
 
 
0gółem zwiększenia
11.703,00
 

 
 
 
 
 
 
 
««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska