http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
Statut Miasta i Gminy Osiek
Statuty jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Osiek
Regulamin
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
Wykaz aktów prawa miejscowego
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
Strategia rozwoju
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Osieku, konsultacje
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  20-08-2012 | 15:03
data ostatniej modyfikacji:  20-08-2012 | 15:03
autor dokumentu: Bąk Łukasz
ostatnio modyfikowal: Łukasz Bąk
Zarządzenie Nr 55/12 20.08.2012

 

ZARZĄDZENIE Nr 55/12
Burmistrza Miasta i Gminy 0siek
z dnia 31 lipca  2012 roku
 
 
 
w sprawiepodania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy 0siek za II kwartał 2012 r.
 
 
 
Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm./ – ustalam co następuje:
 
 
§ 1
Podaje się do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Gminy 0siek  zaII kwartał 2012 r., stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.
§ 2
Zarządzenie podlega ogłoszeniu:
1.      na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w 0sieku  – przez okres dwóch miesięcy od dnia podjęcia,
2.      w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 55/12
Burmistrza Miasta i Gminy 0siek
z dnia 31 lipca 2012 roku
 
 
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy 0siek dotycząca wykonania budżetu Gminy 0siek
za II kwartał 2012 r.
 
 
 
 
Stosownie do art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), wykonanie budżetu Gminy 0siek , w oparciu o sprawozdanie miesięczne Rb-27s z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012  r. i sprawozdanie miesięczne Rb-28s z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012  r., przedstawia się jak niżej:
Dochody planowane – 27.146.189,20 zł;
Dochody wykonane – 13.184.074,69 zł;
Wydatki planowane – 27.576.869,20 zł;
Wydatki wykonane – 12.387.644,15  zł.
 
Deficyt budżetu   w oparciu o przedstawione dane, wynosi –430.680,00 zł, w tym
- wolne środki z lat ubiegłych – 87.680,00 zł;
-kredyt – 343.000,00 zł.
 
Udzielone umorzenia niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 powołanej ustawy, wyniosły 0 zł.
 
««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska