http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
Statut Miasta i Gminy Osiek
Statuty jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Osiek
Regulamin
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
Wykaz aktów prawa miejscowego
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
Strategia rozwoju
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Osieku, konsultacje
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  11-10-2012 | 10:32
data ostatniej modyfikacji:  11-10-2012 | 10:39
autor dokumentu: Gacoń Barbara
ostatnio modyfikowal: Łukasz Bąk
Zarządzenie Nr 56/12 11.10.2012

 

ZARZĄDZENIE Nr 56/12
                                               Burmistrza Miasta i Gminy Osiek                                              
z dnia 14 sierpnia  2012r.
 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert przetargowych w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.:  „Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Osiek w szkolnym 2012/2013
 
 
Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ) zarządza się co następuje:
 
 
§ 1
 
Powołuje się Komisję Przetargową do oceny i wyboru ofert w następującym składzie:
Piotr Świerk - Przewodniczący
Dorotka Skotarek - Sekretarz
Włodzimierz Kiciński – Członek
 
§ 2
 
Komisja dokonuje oceny czy dostawcy lub wykonawcy spełniają wymagane warunki oraz ocenia oferty
i proponuje wybór oferty najkorzystniejszej.
 
§ 3
Komisja Przetargowa będzie działać zgodnie z Regulaminem Komisji Przetargowej, stanowiącym
załącznik Nr 1.
 
§ 4
 
Członkowie komisji przetargowej mają obowiązek rzetelnego i obiektywnego wykonywania powierzonych im czynności. W realizacji powierzonych czynności członkowie komisji kierują się wyłącznie przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem.
 
§ 5
 
Komisja rozpoczyna pracę z dniem powołania.
 
§ 6
 
Zamawiający zapewni niezbędną obsługę prac Komisji.
 
§ 7
 
Burmistrz, na wniosek Przewodniczącego Komisji, może zaprosić do udziału w pracach komisji inne osoby, jeśli dokonanie oceny ofert lub innych czynności w postępowaniu wymaga wiadomości specjalnych. Osoby te występują w charakterze biegłych (rzeczoznawców).
 
§ 8
 
Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi po zatwierdzeniu przez Burmistrza proponowanej przez Komisję Przetargową oferty najkorzystniejszej.
 
 
§ 9
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 
 

 
««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska