http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
Statut Miasta i Gminy Osiek
Statuty jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Osiek
Regulamin
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
Wykaz aktów prawa miejscowego
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
Strategia rozwoju
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Osieku, konsultacje
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  12-10-2012 | 11:09
data ostatniej modyfikacji:  12-10-2012 | 11:09
autor dokumentu: Sala Barbara
ostatnio modyfikowal: Łukasz Bąk
Zarządzenie Nr 62/12 12.10.2012

 

Zarządzenie Nr 62/12
Burmistrza Miasta i Gminy 0siek
z dnia 07 września 2012  roku
w sprawie opracowania materiałów planistycznych na 2013 rok
 
Działając na podstawie § 1 uchwały Nr XXXVIII/254/10 Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam :
§ 1.
1.Zobowiązuje się kierowników referatów , pracowników na samodzielnych stanowiskach Urzędu Miasta i Gminy 0siek , jednostki sektora finansów publicznych finansowane z budżetu Miasta i Gminy 0siek do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2013 .
2.Sołtysi mogą składać wnioski w dowolnej formie. Z wniosku sołectw powinna wynikać nazwa zadania , jej lokalizacja oraz efekt rzeczowy.
§ 2.
Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok należy sporządzić zgodnie z załącznikami do niniejszego Zarządzenia w następującym zakresie :
1/Projekt planu dochodów na 2013 rok według załącznika Nr 1;
2/Projekt plan wydatków na rok 2013 według załącznika Nr 2;
3/Projekt plan wydatków Publicznej Szkoły Podstawowej w................ na 2013 rok według załącznika Nr 3;
4/Projekt planu wydatków oddziału klas „0” przy Publicznej Szkole Podstawowej w .............na 2013 rok według załącznika Nr 4 ;
5/ Projekt planu wydatków Publicznego Gimnazjum   na 2013 rok według załącznika Nr 5
6/Projekt planu wydatków stołówek na rok 2013 według załącznika Nr 6;
7/Projekt planu wydatków Liceum 0gólnokształcącego na rok 2013 według załącznika Nr 7;
8/Projekt planu wydatków Zasadniczej Szkoły Zawodowej na 2013 rok; według załącznika Nr 8;
9/Projekt planu wydatków świetlic szkolnych na 2013 rok według załącznika Nr 9 ;
10/Projekt planu wydatków jednostek ochotniczych straży pożarnych na rok 2013 według załącznika Nr 10 ;
11/Projekt planu wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 według załącznika Nr 11 ;
12/projekt planu wydatków Gminnego 0środka Pomocy Społecznej na rok 2013 według załącznika Nr 12 ;
13/projekt planu wydatków inwestycyjnych według załącznika Nr 13 ;
14/Kalkulacja zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń na 2013 rok według załącznika Nr 14 ;
15/Projekt planu finansowego instytucji kultury /MGOK/ na 2013rok według załącznika Nr 15 ;
16/ Projekt planu finansowego instytucji kultury /MGBP/ na 2013 rok według załącznika Nr 16 ;
17/Projekt planu dochodów na wydzielonych rachunkach bankowych na 2013 rok według załącznika Nr 17 .
18/Projekt planu wydatków Publicznej Szkoły Podstawowej w…………..( fundusz świadczeń socjalnych emerytów i doskonalanie nauczycieli ) ..........na rok 2013 według załącznika Nr 18 .
§ 3.
Opracowane materiały należy przekazać Skarbnikowi Miasta i Gminy w terminie do 30 września 2012 roku w formie papierowej .
§4.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Osiek .
§5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska