http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
Statut Miasta i Gminy Osiek
Statuty jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Osiek
Regulamin
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
Wykaz aktów prawa miejscowego
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
Strategia rozwoju
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Osieku, konsultacje
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  12-10-2012 | 11:16
data ostatniej modyfikacji:  12-10-2012 | 11:16
autor dokumentu: Gacoń Barbara
ostatnio modyfikowal: Łukasz Bąk
Zarządzenie Nr 63/12 12.10.2012

 

Zarządzenie Nr 63/12

Burmistrza Miasta i Gminy Osiek

z dnia 12 września 2012 roku


w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy
w Osieku.
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 46 Regulaminu Orgnizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Osieku, którego tekst jednolity wprowadzony został Zarządzeniem Nr 6/05 Burmistrza Miasta i Gminy Osiek z dnia 15 marca 2005 r., zarządzam, co następuje:


§ 1


W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Osieku, którego tekst jednolity wprowadzony został Zarządzeniem Nr 6/05 Burmistrza Miasta i Gminy Osiek z dnia 15 marca 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 w ust.1 w pkt.3 skreśla się lit.c i lit.ł;

2) Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Osieku otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.


§ 2


Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Administracyjno-Organizacyjnego.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 63/12
Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
z dnia 12 września 2012 roku

"Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Osieku"

Ilość etatów w ramach poszczególnych stanowisk pracy


 1. Burmistrz Miasta i Gminy Osiek – 1 etat.

 2. Sekretarz Miasta i Gminy Osiek – 1 etat.

 3. Referat Finansowo-Księgowy (Fn) -13 etatów:

  1) Kierownik – Skarbnik Miasta i Gminy – 1 etat,

  2) Zastępca Skarbnika Miasta i Gminy – 1 etat,

  3) stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej – 2 etaty,

  4) stanowisko pracy ds. podatków i opłat – 1 etat,

  5) stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej szkół – 2 etaty,

  6) stanowisko pracy ds. księgowości – 5 etatów,

  7) stanowisko pracy ds. podatków – 1 etat.

 4. Referat Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościmi i Rolnictwa (BR) – 5 etatów:

  1) Kierownik – 1 etat,

  2) stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego i budownictwa – 1 etat,

  3) stanowisko pracy ds. gospodarki gruntami, rolnictwa i melioracji – 1 etat,

  4) stanowisko pracy ds. drogownictwa – 1 etat,

  5) stanowisko pracy ds. pozyskiwania funduszy unijnych – 1 etat.

 5. Referat Administracyjno-Organizacyjny (Or) – 19 etatów:

1) Kierownik – 1 etat,

2) stanowisko pracy ds. kadr i organizacji pracy – 1 etat,

3) stanowisko pracy ds. ochrony przeciwpożarowej, spraw społecznych i zaopatrzenia – 1 etat,

4) stanowisko pracy ds. obronnych i obrony cywilnej, - 1 etat;

5) sekretarka – 1 etat,

6) robotnik gospodarczy – 3 etaty,

7) kierowca samochodu osobowego – 1 etat,

8) sprzątaczka – 2 etaty,

9) dozorca – 2 etaty,

10) archiwista – 1 etat,

11) goniec – 2 etaty,

12) stanowisko pracy ds. organizacyjnych – 1 etat,

13) informatyk – 1 etat,

14) kierowca autobusu – 1 etat.

 1. Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (KO) – 15 etatów:

  1) Kierownik – 1 etat,

  2) stanowisko pracy ds. ochrony środowiska – 2 etaty,

  3) elektryk – 1 etat,

  4) konserwator – 3 etaty,

  5) kierowca samochodu ciężarowego – 1 etat,

  6) robotnik gospodarczy – 5 etatów,

  7) sprzątaczka – 1 etat,

  8) kierownik stacji obsługi – 1 etat.

 2. Urząd Stanu Cywilnego (USC) – 2 etaty:

  1) Kierownik USC – 1 etat,

  2) stanowisko pracy ds. dowodów osobistych (SO) – 1 etat.

 3. Samodzielne stanowiska pracy – 1 etat:

  1) stanowisko pracy ds. oświaty, kultury i sportu (OK) – 1 etat".

««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska