http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
Statut Miasta i Gminy Osiek
Statuty jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Osiek
Regulamin
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
Wykaz aktów prawa miejscowego
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
Strategia rozwoju
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Osieku, konsultacje
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  12-10-2012 | 11:26
data ostatniej modyfikacji:  12-10-2012 | 11:26
autor dokumentu: Sala Barbara
ostatnio modyfikowal: Łukasz Bąk
Zarządzenie Nr 66/12 12.10.2012

 

Zarządzenie Nr 66/12

Burmistrza Miasta i Gminy Osiek

z dnia 18 września 2012 roku


w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla oceny i wyboru ofert na udzielenie i obsługę kredytu dla gminy Osiek na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Osiek i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań


Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych / Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami / Burmistrz Miasta i Gminy w Osieku zarządza co następuje:


§ 1.


Powołuje się Komisję przetargową do oceny i wyboru ofert na udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
w następującym składzie:

1. Hanna Rzepka – przewodniczący

2. Magdalena Domańska – z-ca przewodniczącego

3. Joanna Żądło – członek


§ 2.


Do zadań komisji należy:

- zapoznanie się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia;

- publiczne otwarcie ofert i sporządzenie odpowiedniego protokołu;

- dokonanie oceny wniosków ofert oraz dokonanie wyboru;

- sporządzenie protokołu i przedłużenie go do zatwierdzenia kierownikowi jednostki;

- dokonanie wyboru nowego oferenta w przypadku nie podpisania umowy przez oferenta który wygrał przetarg.


§ 3.


1. Komisja rozpocznie pracę w dniu 25.09.2012 roku o godzinie 10:15.

2. W terminie do dnia 25.09. 2012 roku Komisja dokona kwalifikacji wstępnej, oceny i wyboru oferenta.

3. Komisja zakończy pracę z dniem podpisania umowy.


§ 4.


W przypadku wniesienia protestu Komisja zawiesi postępowanie do czasu rozpatrzenia protestu, nie dłużej jednak niż przez okres 7 dni, chyba że wystąpią okoliczności określone w art. 180 ustawy Prawo zamówień publicznych / Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami /.


§ 5.


W przypadku nie podpisania umowy przez oferenta, którego oferta została wybrana Komisja dokona ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert uznanych za ważne.
§ 6.


Zamawiający zapewni niezbędną obsługę prac Komisji.


§ 7.


Upoważnia się przewodniczącego Komisji do zasięgania opinii ekspertów w koniecznych przypadkach.


§ 8.


Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi po ich zatwierdzeniu przez Kierownika jednostki zamawiającej.


§ 9.


Za przeprowadzenie przetargu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych czynię odpowiedzialną Panią Hannę Rzepka.


§ 10.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska