http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
Statut Miasta i Gminy Osiek
Statuty jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Osiek
Regulamin
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
Wykaz aktów prawa miejscowego
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
Strategia rozwoju
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Osieku, konsultacje
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU


 
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Osieku, konsultacje 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  21-12-2004 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  21-12-2004 | 00:00
Projekt Budżet 2005 rok 21.12.2004

 

 Uchwała Nr........

Rady Miejskiej w 0sieku

z dnia ............................

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek

na 2005 rok

 

   Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dziennik Ustaw Nr 142 poz. 1591 z   póżniejszymi  zmianami/ , art.52   , art.116, art.124 ust.1 pkt 1 ,2,3 ,4,4 a,5,6,7,8,9 10, 11 ,ust.2 pkt 1 ,2,3 ust.3 ,ust.4 pkt 1 ,2  art.128 ust.2 pkt 1 , 2 , art.134 ust.3  ustawy z  dnia  26  listopada  1998 roku  / tekst  jednolity .Dz.U.Nr 15 poz.148 z póżniejszymi zmianami / Rada Miejska w 0sieku uchwala co następuje :

 

§ 1.

 

Ustala się dochody budżetu w wysokości  13.940.114    zgodnie z załącznikiem Nr.1

 

§ 2.

 

Ustala się wydatki budżetu w wysokości  12.290.114 zł  z tego :

a/ wydatki bieżące kwota  10.560.505

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   kwota  - 5.509.434

- dotacje kwota  - 384.000

- wydatki na obsługę długu  kwota  - 170.000

b/ wydatki majątkowe kwota  1.729.609 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

 

§ 3.

 

Nadwyżka budżetu w wysokości  1.650.000 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

 

   § 4 .

 

Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.650.000 zł.zgodnie z załącznikiem Nr 3

 

§ 5.

 

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy w 0sieku do spłat zobowiązań w kwocie 1.650.000 zł ,w celu realizacji planowanych kwot przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3.

 

 

§ 6.

 

Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 4.

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4 a.

 

 § 7.

 

1.Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych w kwocie 308.000 zł , w tym dotacje z budżetu w kwocie  120.000 zł oraz wydatków w kwocie  431.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 .

2. Ustala się plan przychodów środków specjalnych w łącznej kwocie 28.000 zł oraz wydatków w kwocie  29.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

 

§ 8.

 

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu 0chrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w kwocie   zł 9.500i wydatków w kwocie  9.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

 

 

 

 

§ 9.

 

1.Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 5 .

 

§ 10.

 

Ustala się wysokość dotacji udzielanych z budżetu zgodnie z załącznikeim Nr 8.

 

§ 11.

 

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami

- dochody w kwocie  1.195.820 zł

-  wydatki w kwocie  1.195.820 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

 

§ 12.

 

Ustala się rezerwę ogólną / 0,1 % / w kwocie  12.290 zł.

 

 

§ 13.

 

1.Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy 0siek do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów, z wyłączeniem zwiększenia wynagrodzeń i zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych .

2. Dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne w ramach paragrafu .

 

 

§ 14.

 

Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych jednostek budżetowych między paragrafami wydatków z wyjątkiem zwiększeń wynagrodzeń i wydatków majątkowych

 

 

§ 15.

 

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę  70.000  zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie  70.000 zł.

 

§ 16.

 

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy 0siek do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę.

 

§ 17.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy 0siek.

 

§ 18.

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2005 roku.

 


 

Część opisowa

do  projektu budżetu na 2005 rok.

 

 

                    Budżet   Miasta i Gminy Osiek na 2005 rok  został  opracowany w  oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r./tekst jednolity z 2003 roku / Dz.U.Nr 15 poz.148  z późniejszymi zmianami/.

 

I.  Plan dochodów na 2005 wynosi : 13.940.114

 

  Dział 020 - Leśnictwo - 2.300

 

 - rozdział 02001- gospodarka leśna - 2.300

   §  0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -  Są to dochody z dzierżawy terenów    łowieckich.  Przyjęto do planu na podstawie wykonania 2004 roku.    

 

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 140.000

- rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 - wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości - 80.000

rozdział 70095 - pozostała działalność  - 60.000

  §  0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   - sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe.- 60.000

 

 Dział 750 - Administracja publiczna - 84.620

- rozdział  75011 - Urzędy Wojewódzkie -   §  2010 -  70.620

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami . Przyjęto do planu na podstawie pisma Urzędu  Wojewódzkiego Nr .3010/366/JST/2004 z dnia 22.10.2004 r.

 

- rozdział 75023 - Urzędy Gmin - 14.000

w tym:

  §  0690 - wpływy z różnych  opłat - 13.500 / wpłaty za rozmowy telefoniczne, za fax ,za materiały przetargowe /

  §  0830 -wpływy z usług / usługi ksero/  - 500

 

 Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

                    i ochrony prawa oraz sądownictwa  - 1.253

 

 - rozdział 75101 § 2010 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa - 1.253 

Kwota powyższa jest przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Dane do planu przyjęto na podstawie pisma Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego Nr D.K.C 3101/57/2004 z dnia 21.10.2004 roku.

-2 -

 

  Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych  jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 6.843.700

 

- rozdział 75601  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych -6.000

§ 0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych ,opłacany w formie karty podatkowej - 6.000. Przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2004 .

 

 - rozdział  75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 4.022.100

                            

 §  0310- podatek od nieruchomości -  3.900.000

Jest to podatek od jednostek gospodarki uspołecznionej /“Siarkopol”, Hydrowiert ,Telekomunikacja, Gminna Spółdzielnia ,Nadleśnictwo Staszów Agencja Własności Rolnej ,Polska Telefonia ,Polskie Sieci Energetyczne / Przyjęto według nowych stawek.

 

 §  0320 - podatek rolny -  15.400

Przyjęto do planu według stawki  75  zł z 1 ha  przeliczeniowego.

Jest to podatek rolny od jednostek gospodarki uspołecznionej /Nadleśnictwo

Staszów ,Siarkopol Grzybów, Agencja Własności Rolnej/

 §  0330- podatek leśny- 36.700

Jest to podatek od Nadleśnictwa w Staszowie , Siarkopol ,Agencja Własności Rolnej

 

§ 0340 - podatek od środków transportowych -  30.000

Dane do planu przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2004

 

§ 0500- podatek od czynności cywilno-prawnych - 40.000

Przyjęto do planu na podstawie przewidywanego wykonania roku 2004

 

 - rozdział 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego ,podatku od spadków i darowizn ,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych- 575.600 

                    

  §  0310 - podatek od nieruchomości  - 82.000

Jest to podatek od osób posiadających gospodarstwa do 1 ha.

 

  §  0320 - podatek rolny - 271.000

Przyjęto do planu według stawki  75    z 1 ha  przeliczeniowego.

  §  0330 - podatek leśny - 14.600

 

  § 0340- podatek od środków transportowych - 110.000

   Przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2004.

  § 0360 podatek od spadków i darowizn - 5.000 / udziały Urzędu Skarbowego/
  Przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2004 .

 

 

-3 -

 

  § 0370 - podatek od posiadania psów - nie występuje / zwolnienie przez Radę Miejską /

 

  § 0430 - wpływy z opłaty targowej - 45.000

Przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2004 .

 

§ 0440 - wpływy z opłaty miejscowej - nie występuje

 

  § 0450- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe -- 8.000

 Przyjęto do planu na podstawie przewidywanego wykonania roku 2004 .

 

§ 0500 - podatek od czynności cywilno-prawnych -40.000 / udziały Urzędu Skarbowego . Przyjęto do planu na podstawie przewidywanego wykonania 2004 roku.

 

 - rozdział  75618 - wpływy z  innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 85000

 

  §  0410 - wpływy z opłaty  skarbowej -  15000

Przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania 2004 roku.

 

§ 0480 - wpływy z opłat  za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 70.000

Przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2004  roku.

 

 - rozdział 75619 - wpływy z różnych rozliczeń - 650.000

  § 0460- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - opłata eksploatacyjna z tytułu wydobycia siarki -650.000

Przyjęto na podstawie wykonania roku 2004 .

 

 - rozdział 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu  państwa -   1.505000      

           §  0010 - podatek od osób fizycznych - 1.500.000

 

 § 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych - 5.000

Dane przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2004 .

 

  Dział 758 - Różne rozliczenia -  5.567.694

 

 - rozdział 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

   samorządu terytorialnego § - 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa-  5.066.793

 

 - rozdział 75805 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin -

  § 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa - 496.901

Dane do planu przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820 /52/2004 .--4-

 

 - rozdział 75814 - różne rozliczenia finansowe - 4.000

  § 0920 pozostałe odsetki - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych -4.000

Przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2004 .

 

Dział 801 - 0świata i wychowanie - 15.000

- rozdział 80195 § 0830 -pozostała działalność - wpływy z usług / wpłaty za pobyt w przedszkolu / .Dane do planu przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2004 .      

 

 

  Dział 852 - Pomoc społeczna - 1.285.547

 

- rozdział 85212 § 2010 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 956.710

 

- rozdział 85213 § 2010- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre  świadczenia rodzinne -   8.500           

 

 - rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne  - 163.537

w tym :

§ 2010  dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - 137.137

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 26.400                      

 

 - rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej -

  § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  -  135.200

 

 - rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 21.600

  § 2010 -  21.600

Dane do planu przyjęto na podstawie pisma Nr Fn.-3010/366/JST/2004 Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z dnia 22.10.2004 roku

 

 

 

 

 

 

 

-5 -

 

II. Plan wydatków na 2005rok  wynosi - 12.290.114

 

Rozchody stanowią  kwotę  1.650.000zł  , która zostanie przeznaczona na spłatę :

- kredytu z Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w 0sieku na wydatki bieżące w wysokości 850.000

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 0chrony Środowiska w Kielcach  na budowę kanalizacji sanitarnej  w wysokości - 780.000zł

- pożyczki z Narodowego Funduszu 0chrony Środowiska w Warszawie na budowę kanalizacji w wysokości 20.000 zł   

 

 

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 585.266

-rozdział 01008 - Melioracje wodne – 579.538

w tym :   § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 579.538  przeznaczone na budowę przepompowni w Sworoniu.

 

- rozdział 01030 - Izby Rolnicze   § 2850 - wpłaty gmin  na rzecz Izb Rolniczych w  wysokości 2 % uzyskanych wpływów z  podatku rolnego- 5.728

 

 Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę    - 376.462

 

 - rozdział 40002- Dostarczanie wody   §  4300 zakup usług pozostałych- zapłata za wodę –376.462

w tym zapłata zobowiązań za 2004 rok -160.000 zł.

 

 Dział 600 - Transport i łączność -   1.036.814

 

 - rozdział 60016  - Drogi publiczne gminne

 

§ 4270 -zakup usług remontowych 540.743

w tym :

-droga w Suchowoli - 125.465

-droga w Suchowoli - 121.752

- droga w Strużkach - 175.651

- droga Bukowa - 62.000

-chodniki ul.Połaniecka – 55.875

 

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 496.071

 

-         budowa dróg na osiedlu budownictwa jednorodzinnego “Nowy 0siekk “w 0sieku – 304.455

-         droga w 0sieku – ul. Jana Pawła II -  57.823

-         droga w 0sieku – ul. Jagielońska – 73.855

-         droga w 0sieku – ul. Partyzantów – 59.938

 

- 6 -

 

Dział 710-Działalność usługowa - 124.000

-         rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego  § 4270 - zakup usług remontowych  - wykonanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Dział 750 - Administracja publiczna  - 1.750.319

 

 - rozdział  75011 - Urzędy Wojewódzkie - 133.307

 w tym:

zadania zlecone - 70.620

 §  4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników - 51.000

§  4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2004rok -6.500

§  4110 - składki na ubezpieczenie społeczne -9.633

 § 4120 składki na Fundusz Pracy -  1.400

§    4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.087

zadania własne  - 62.687

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników-  51.000

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.200

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne - 8.367

§ 4120 - składki na fundusz pracy - 1.120

- rozdział 75022 - Rady Gmin-  60.000

§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - Diety dla radnych, członków komisji składających się z radnych, ryczałt dla przewodniczącego Rady Miejskiej ,diety dla sołtysów uczestniczących w sesjach.

- rozdział 75023 - Urzędy Gmin - 1.557.012

§ 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników - 850.000

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne  za 2004 r -69.200

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne  - 160.000

§ 4120 - składki na fundusz pracy - 22.650

§ 4170- wynagrodzenie bezosobowe - 28.000

§ 4410 -podróże służbowe krajowe - 5.000

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  - 186.000

§ 4260 - zakup energii -  25.000

§ 4300 - zakup pozostałych usług - 180.000

             / opłaty pocztowe, prowizja  /

§  4430 - różne opłaty i składki  - 2.000  / ubezpieczenia budynku /

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz  świadczeń socjalnych - 19.162

§ 4530 - podatek od towarów i usług /VAT/ - 5.000

§ 4570 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 5.000

 

 

 Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

                    i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.253

- rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli  i ochrony

                                prawa  -1.253

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne – 207

 

 

-         7 –

 

§ 4120 - składki na fundusz pracy – 25

§  4170 wynagrodzenie bezosobowe  - zakup usług pozostałych -  1.021

Wypłata rachunku za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

 

 Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -     140.000

 

- rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne -140.000

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia -  20.000                     

§  4260 - zakup energii  -15.000

§ 4300 - zakup pozostałych usług -20.000

§  4430 różne składki i opłaty  -  15.000/ ubezpieczenia strażnic ,samochodów i strażaków /

§ 6050 - wydatki inwestycyjne  jednostek budżetowych  -30.000- budowa strażnicy w Szwagrowie

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 40.000 /zakup samochodu

pożarniczego /-

 

Dział 756 - Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości oraz wydatki związane z ich poborem-37.500

- rozdz.75647 -pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należności budżetowych

§ 4100 - wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne -31.500

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 6.000

 

Dział 757 - 0bsługa długu publicznego - 170.000

-rozdział 75702-obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  , § 8070 - odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów

 

 Dział 758 - Różne rozliczenia - 12.290

- rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - 12.290

§  4810 - rezerwy -  12.290

Jest to rezerwa na nieprzewidziane wydatki w  wysokości 0,1 % ogólnego planu wydatków.

 

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 5.601.463

- rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe -  3.027.656

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -150.000

Są to dodatki mieszkaniowe, wiejskie,

§ 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników - 1.700.000

Wynagrodzenie dla nauczycieli ,obsługi i 1 % funduszu nagród

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2004rok -175.000

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne  - 386.000

§ 4120 - składki na fundusz pracy - 46.000

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - 10.000

-         8 –

 

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 230.000

Zakup materiałów ,środków czystości , węgla, oleju opałowego.

§ 4260 - zakup energii - 25.000

§ 4300 - zakup pozostałych usług  - 50.000

Remonty ,naprawy, rozmowy telefoniczne  itp.

§ 4410 -  krajowe podróże służbowe - 4.000

§ 4430 -różne opłaty i składki / ubezpieczenia budynków/ -6.000

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  -131.656

§ 4570 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -10.000

§ 6050 - wydatki  inwestycje jednostek budżetowych -  104.000 / budowa szkoły w Pliskowoli /

 

- rozdział 80104 - Przedszkola  - 211.362

              

§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń -5.000

Są to dodatki mieszkaniowe, wiejskie

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników -100.000

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9.500

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne -25.000

§ 4120 - składki na fundusz pracy - 2.200

§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia - 40.000

§ 4260- zakup energii - 15.000

§ 4300- zakup usług  pozostałych  - 5.000

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8.662

§ 4430 - różne opłaty i składki 1.000

 

- rozdział 80110 - Gimnazja -951.374

§ 3020 -wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń –8.000

 Dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

§ 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników - 609.000

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 95.000

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne - 134.000

§ 4120 - składki na fundusz pracy - 16.200

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia -15.000

§ 4260 - zakup energii - 10.000

§ 4300 – zakup usług pozostałych - 10.000

§ 4410 - podróże służbowe krajowe  -3.000

§ 4440 -  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 46.174

§ 4570 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 5.000

 

- rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół -462.996

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 30.000

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.400

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne - 6.600

§ 4120 - składki na fundusz pracy – 800

-9-

 

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia   -   40.000

Zakup paliwa, materiałów ,części zamiennych

§ 4300 - zakup usług  pozostałych-  380.000/ zapłata  zobowiązań za 2004 rk  - 210.000 zł za transport dzieci do szkoły

§ 4430 -  różne opłaty  i składki  /ubezpieczenie samochodu   /- 2.500

§ 4440 -  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 696

 

- rozdział 80120 - Licea Ogólnokształcące - 680.535

§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń -26.000

Są to dodatki mieszkaniowe, wiejskie,

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników  -450.000

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne  - 32.200

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne -101.000

§ 4120 - składki na fundusz pracy - 11.700

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 10.000

§ 4260 - zakup energii - 10.000

§ 4300 - zakup usług pozostałych - 5.000

§ 4410 - krajowe podróże służbowe  -1.500

§ 4440 -  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 28.135

§ 4570 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 5.000

 

- rozdział 80130 - Szkoły Zawodowe - 82.590

- § 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 3.500

- § 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników- 45.000

- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.900

- § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne - 10.200

- § 4120 - składki na fundusz pracy - 1.200

- § 4170 - wynagrodzenie bezosobowe - 15.000

- § 4440 -  odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -3.790

 

- rozdział 80146 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -§ 4300 - zakup usług pozostałych -  28.950. 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli

- rozdział 80195 pozostała działalność § 2590 -  dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz  przez osobę fizyczną / Sworoń /- 124.000

- rozdział 80195  § 4440  - odpisy na zakładowy fundusz  świadczeń  socjalnych dla emerytowanych nauczycieli -  32.000

 

 Dział 851 - Ochrona Zdrowia - 573.000

- rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne - 503.000

§ 4210 - zakup materiałówi wyposażenia  - 23.000 zakup paliwo do karetki/

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- / budowa 0środka Zdrowia w 0sieku -zapłata zobowiązań / - 480.000

 

-10 –

 

- rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 70.000

w tym:

§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych -35.000

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  - 15.000

§ 4300 - zakup usług pozostałych - 20.000

 

 

 Dział 852-Pomoc społeczna - 1.441.747

 

- rozdział 85212- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -956.710

§ 3110 świadczenia społeczne - 928.009

§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników-19.200

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne -3.493

§ 4120 składki na Fundusz Pracy -471

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia -2.000

§ 4300 zakup usług pozostałych - 3.000

§ 4410 krajowe podróże służbowe - 537

 

 

- rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-27.000

w tym:

zadania zlecone - 21.600

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników- 16.110

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.200

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne -3.165

§ 4120 - składki na fundusz pracy  - 427

$ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych -698

zadania własne -5.400

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 3.960

§  4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 300

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne - 990

§ 4120 - składki na fundusz pracy -150

 

- rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne -  203.537

  3110 -świadczenia społeczne - 183.537

zadania zlecone – 137.137

zadania własne – 46.400

§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek

samorządu terytorialnego za pobyt w domach opieki społecznej - 20.000

 

-rozdz.85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne    4130-składki na ubezpieczenie zdrowotne -  8.500

-11-

 

- rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej -206.000

w tym:

zadania własne / środki otrzymane z ŚUW Kielce  / - 135.200

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników -96.000

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8.000

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne - 18.918

§ 4120 - składki na fundusz pracy -2.548

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 2.200

§ 4300 - zakup pozostałych usług - 3.000

§ 4410 - podróże służbowe krajowe - 734

§ 4440 -odpisy na zakładowy  fundusz świadczeń socjalnych - 3.800

zadania własne / środki z budżetu gminy / - 70.800

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników -49.500

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 3.500

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne - 1.300

§ 4120 - składki na fundusz pracy - 16.500

 

- rozdział 85295pozostała działalność § 3110 - świadczenia społeczne / dożywianie dzieci w szkołach - 40.000

 

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrony środowiska -300.000

 

- rozdział  90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg -140.000

§ 4260 - zakup energii -110.000

§ 4270 - zakup usług remontowych  - 30.000/remont oświetleń ulicznych /

 

- rozdział 90095 - pozostała działalność -40.000

w tym:

§ 4300 - zakup usług pozostałych /wywóz nieczystości / zapłata zobowiązań za 2004rok -20.000 /

- 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej  § 2650  - dotacja przedmiotowa  z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej  - 120.0000

 

  Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 130.000

- rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby  -80.000

§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

- rozdział 92116 - Biblioteki  -50.000

§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

 

 Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - 10.000

- rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu-

§ 2580 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

 

0siek.dnia 2004.11.15

 

 


 Załączniki:

 

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 4a

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

Wydatki na wieloletnie programy


 

««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska