http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
Statut Miasta i Gminy Osiek
Statuty jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Osiek
Regulamin
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
Wykaz aktów prawa miejscowego
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
Strategia rozwoju
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Osieku, konsultacje
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU


 
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Osieku, konsultacje 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  14-01-2005 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  14-01-2005 | 00:00
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy MiG Osiek z organizacjami pozarządowymi 14.01.2005

Projekt Uchwały Nr XXVIII/........../2005

Rady Miejskiej w Osieku

z dnia.........................

 

 

w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta i Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Miejska w Osieku uchwala, co następuje:

 

§1

Przyjmuje się program współpracy Miasta i Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek.

 

§3

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Osieku.

 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) „ zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy współpracę z organizacjami pozarządowymi.”

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) gmina Osiek obowiązana jest do opracowania i przyjęcia, w formie uchwały Rady Miejskiej w Osieku, rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Przedłożony projekt uchwały ma na celu wypełnienie ustawowego obowiązku Rady Miejskiej w Osieku - uchwalenia w/w programu.

Powyższa uchwała ma na celu regulację współpracy pomiędzy Gminą Osiek a organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami pożytku publicznego określając zakres i formy tej współpracy. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

 

 Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Osieku z dnia w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta i Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005.

 

 

PROGRAM

WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY OSIEK Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO  NA ROK 2005

 

 

WPROWADZENIE

 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) nakłada na organy samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.Wyrazem dążenia Gminy Osiek do szerokiej współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest „program współpracy Miasta i Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005”.

Celem programu jest regulacja współpracy z w/w organizacjami, określająca zakres oraz formy tej współpracy. Powyższy Program pozwoli na pobudzenie i wspieranie przez Gminę działalności tych organizacji oraz realizację przez nie zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej.

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1.1. Podstawą programu współpracy Miasta i Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005, zwanego dalej „Programem” jest art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).

2. Ilekroć w Programie jest mowa o:

1)      ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873),

2)      uchwale – rozumie się przez to uchwałę, której załącznikiem jest Program,

3)      gminie – rozumie się przez to Miasto i Gminę Osiek,

4)      organizacji pozarządowej – rozumie się przez to podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Program ma na celu zapewnienie efektywnej współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi w celu zaspakajania zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej poprzez włączenie organizacji pozarządowych w realizację tych zadań.

4. Program określa zasady oraz formy współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi a także podstawowe priorytety realizowanych zadań.

 

 

 

 

 

Rozdział II

ADRESACI PROGRAMU ORAZ SFERA ZADAŃ PUBLICZNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU

 

§2.1. Program skierowany jest do:

  1. organizacji pozarządowych wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy, osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  2. stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, prowadzących odpowiednio do terytorialnego zakresu działalności gminy działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom prowadzonym przez gminę.

§3. Sfera zadań publicznych realizowanych w ramach Programu obejmuje zadania określone w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) a w szczególności zadania na 2005 rok obejmują następujące obszary:

1)     pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

2)     ochrony i promocji zdrowia,

3)     działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

4)     działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

5)     krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

6)     nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

7)     kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

8)     upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

9)     porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

 

Rozdział III

FORMY I ZASADY WSPÓŁPRACY GMINY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI

 

§4.1. Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy z organizacjami pozarządowymi jest prowadzenie przez nie działalności na terenie gminy lub na rzecz jej mieszkańców.

2. Gmina prowadzi działalność w sferze zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi  prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów.

3. Współpraca ta może odbywać się w formach:

1)     zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie,

2)     wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków,

3)     konsultowania z organizacjami pozarządowymi, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

4)     tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy oraz przedstawicieli gminy.

4.  Współpraca, o której mowa w ust. 3, odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

5. Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym jako zadań zleconych w rozumieniu art. 69 ust. 4 pkt 1 lit. d oraz art. 71 ust. 1 ustawy o finansach publicznych -
- może mieć formy:

1)powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, lub

2)wspierania takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 

§5.1. Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert,  ogłaszanego i przeprowadzanego w oparciu o przepisy ustawy, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej. Powierzenie realizacji zadań publicznych może również nastąpić w innym trybie, niż określony w zdaniu pierwszym, jeżeli dane zadania można zrealizować efektywniej w inny sposób określony w odrębnych przepisach, w szczególności poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, przy porównywalności metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania.

 

Rozdział IV

REALIZATORZY PROGRAMU

 

§6.1. Za realizację Programu odpowiadają:

  1. Burmistrz Miasta i Gminy  – w zakresie realizacji tej polityki, podejmowania współpracy z organizacjami pozarządowymi, dysponowania środkami w ramach budżetu, ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych i ustalania składu Komisji Konkursowych.
  2. Sekretarz Miasta i Gminy – w zakresie utrzymania bieżących kontaktów z organizacjami pozarządowymi, koordynowania oraz promocji programu współpracy,
  3. Komisja – w zakresie przygotowania i publikacji ogłoszeń o otwartych konkursach ofert na realizację zadań pożytku publicznego, sprawozdania z realizacji zadań publicznych przez podmioty wyłonione w drodze konkursu.
  4. Inspektor, w zakresie obowiązków którego znajduje się współpraca z organizacjami pozarządowymi – w zakresie zleconym przez odrębne zarządzenie Burmistrza, w szczególności współpraca z Komisją w wykonywaniu jej zadań.

2. Realizatorami współpracy ze strony organizacji pozarządowych są zgłoszone w rejestrach, na podstawie odrębnych przepisów, ich organy statutowe, upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej na zewnątrz.

 

Rozdział V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§7.1. Program reguluje zasady współdziałania władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi w roku 2005.

2. Program finansowany będzie ze środków własnych gminy. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych określi uchwała budżetowa Miasta i Gminy Osiek na rok 2005.

3. Organizacja pozarządowa w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu zadania przez gminę.

4. Gmina będzie informowała organizacje pozarządowe, których cele wiążą się z realizacją określonych zadań gminy, o pracach nad projektami uchwał regulujących zakres współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innych działaniach wymagających współdziałania z organizacjami pozarządowymi.

5. Organizacje pozarządowe mogą informować o planowanych kierunkach działalności i realizowanych programach oraz o potrzebie współdziałania z samorządem gminy w ich realizacji.

 

««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska