http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
Statut Miasta i Gminy Osiek
Statuty jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Osiek
Regulamin
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
Wykaz aktów prawa miejscowego
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
Strategia rozwoju
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Osieku, konsultacje
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2002 - 2006
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU


 
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Osieku, konsultacje 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  19-07-2011 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  19-07-2011 | 00:00
data wytworzenia dokumentu:  19-07-2011
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowej 19.07.2011

Osiek, dn. 19.07.2011 r.

INFORMACJA

Na podstawie  Uchwały Nr  XXXIX/264/10 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami  pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) projektów aktów prawa  miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,  Burmistrz Miasta i Gminy Osiek zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234 poz. 1536) do udziału w konsultacjach  projektu Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w sprawie  zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowej.

Pisemne opinie należy zgłaszać do Urzędu Miasta i Gminy w Osieku w terminie do dnia 2 sierpnia 2011 r.

Projekt Uchwały zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Osiek oraz wyłożono do wglądu w pokoju nr 206 Urzędu Miasta i Gminy w Osieku.

 PROJEKT

 Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Osieku

z dnia .................... 2011 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowej

Na podstawie art. 59 ust. 1 w zw. z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Osieku uchwala, co następuje:

§1. Z dniem 31 sierpnia 2012 roku zamierza się zlikwidować Publiczną Szkołę Podstawową w Bukowej.

§2. Uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowej umożliwi się kontynuowanie nauki w Publicznej Szkole Podstawowej w Osieku.

§3. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy Osiek do zawiadomienia o zamiarze likwidacji szkoły rodziców uczniów i Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek.

§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
 

««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska