http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
Statut Miasta i Gminy Osiek
Statuty jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Osiek
Regulamin
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
Wykaz aktów prawa miejscowego
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
Strategia rozwoju
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Osieku, konsultacje
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU


 
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Osieku, konsultacje 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  21-05-2012 | 10:22
data ostatniej modyfikacji:  21-05-2012 | 10:22
data wytworzenia dokumentu:  21-05-2012
autor dokumentu: Marta Krakowiak
ostatnio modyfikowal: Przemysław Rękas
Konsultacje projektu Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w sprawie zmiany statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku 21.05.2012

 

Osiek, dn. 21.05.2012 r.

INFORMACJA

Na podstawie  Uchwały Nr  XXXIX/264/10 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami  pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) projektów aktów prawa  miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,  Burmistrz Miasta i Gminy Osiek zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) do udziału w konsultacjach  projektu Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w sprawie  zmiany statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku.

Pisemne opinie należy zgłaszać do Urzędu Miasta i Gminy w Osieku w terminie do dnia 4 czerwca 2012 r.

Projekt Uchwały zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Osieku oraz wyłożono do wglądu w pokoju nr 206 Urzędu Miasta i Gminy w Osieku.


 

Projekt


 

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Osieku

z dnia .................... 2012 r.

w sprawie zmiany statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku 

Na podstawie  art.  18 ust. 2 pkt 15,  art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1,  art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 , poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 , Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406) Rada Miejska w Osieku uchwala, co następuje: 

§ 1. W statucie Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVIII/199/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 19 sierpnia 2009 roku (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2009 r. Nr 425, poz. 3045) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w §3 pkt 1-3 otrzymują brzmienie: 

"1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406); 

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.); 

3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) ;"; 

2) skreśla się §4; 

3) w §8: 

a) w ust. 3 pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

"11) przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego.", 

b) skreśla się ust. 4; 

4) §9 otrzymuje brzmienie: 

" Finansowanie działalności MGOK następuje poprzez: 

1) przekazywanie środków finansowych przez organizatora w formie dotacji: 

a) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektu, 

b) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, 

c) celowej na realizację wskazanych zadań i programów; 

2) przychody z prowadzonej własnej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych; 

3) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa; 

4) środki otrzymywane od osób prawnych i fizycznych oraz z innych źródeł."; 

5) w §10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Podstawą gospodarki finansowej MGOK jest plan finansowy, ustalony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora."; 

6) skreśla się §15. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska