http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
Statut Miasta i Gminy Osiek
Statuty jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Osiek
Regulamin
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
Wykaz aktów prawa miejscowego
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
Strategia rozwoju
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Osieku, konsultacje
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2002 - 2006
Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2010 - 2014
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2014 - 2018
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2018-2023
IMIENNE WYKAZY GŁOSOWAŃ RADNYCH
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU


 
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Osieku, konsultacje 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  08-08-2012 | 14:58
data ostatniej modyfikacji:  08-08-2012 | 14:58
data wytworzenia dokumentu:  08-08-2012
autor dokumentu: Małgorzata Skwarzec
ostatnio modyfikowal: Dorota Skotarek
Konsultacje projektu Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Osieku Nr XXXI/209/09 z dnia 26 października 2009 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. 08.08.2012

 

Osiek, dnia 08.08.2012 r.
 
 INFORMACJA
 
                Na podstawie Uchwały Nr XXXIX/264/10 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 12 sierpnia 2010 r.
w sprawie określania szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Miasta i Gminy Osiek zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) do udziału
w konsultacjach projektu Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Osieku Nr XXXI/209/09 z dnia 26 października 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 
                Pisemne opinie należy zgłaszać do Urzędu Miasta i Gminy w Osieku w terminie do dnia
22 sierpnia 2012 r.
 
                Projekt Uchwały zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta
i Gminy w Osieku oraz wyłożono do wglądu w pokoju nr 203 Urzędu Miasta i Gminy
w Osieku.
 
 
 
 
P r o j e k t
Uchwała Nr    /12 Rady Miejskiej w Osieku
z dnia ……. sierpnia 2012 r.
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Osieku Nr XXXI/209/09 z dnia 26 października 2009 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281 z 2011 r. Nr 149, poz.887) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 Nr 175, poz. 1362,
Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz.1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz.527, Nr 125, poz. 842, z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 579) Rada Miejska w Osieku uchwala, co następuje:
§ 1.     
W uchwale Rady Miejskiej w Osieku Nr XXXI/209/09 z dnia 26 października 2009 roku
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 otrzymują brzmienie:
„ 1. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ustalony na podstawie analizy kosztów realizacji tego zadania wynosi 11 zł.
2. Opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi iloczyn kosztu,
o którym mowa w ust. 1, wskaźnika odpłatności określonego w procentach, o którym mowa w
§ 4, oraz liczby godzin świadczonych usług w ciągu miesiąca”.
2) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są wnoszone w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługi na konto Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Osieku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
 
 
««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska