http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
Działalność gospodarcza
Prowad. ewidencji innych obie., w których świadcz. są usł. hotelarskie
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Rolnictwo i Melioracja
Drogi
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Akt nadania stopnia awansu zawodowego dla nauczyciela
Pomoc Społeczna
Akt urodzenia, małżeństwa, zgonu
Ewidencja ludności
Załatwianie spraw w rozumieniu przepisów KPA
Zaświadczenia
Świadectwa pracy
Sprawy wojskowe
Przyjmowanie i załatwianie skarg
Podatki
Informacja o stanie spraw
Gospodarka nieruchomościami
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE


 
Zaświadczenia 
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
 
data publikacji:  28-04-2011 | 08:17
data ostatniej modyfikacji:  24-03-2020 | 10:12
 

Wydawanie zaświadczeń

Wydział Podatkowy wydaje następujące zaświadczenia:

- w celu uzyskania bonów paliwowych,

- o nie zaleganiu w płaceniu podatków lub o wielkości zaległości,

- o dochodowości gospodarstwa rolnego,

- o ilości hektarów przeliczeniowych,

- o opłacaniu składek KRUS.

Miejsce załatwienia sprawy

·                    Referat Finansowo - Księgowy, pokój nr 107 - 108, tel. wew. 107,108.

Wymagane dokumenty

·                    wniosek o wydanie zaświadczenia druk do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku

Opłaty

·                    zwolnione z opłat w przypadkach określonych ustawowo

·                    w przypadku braku zwolnienia 5,00 zł opłaty skarbowej za podanie i 11,00 zł lub 15,00 zł opłaty za zaświadczenie

Termin załatwienia sprawy

·                    bez zbędnej zwłoko, nie później jednak niż w terminie 7 dniu

Tryb odwoławczy

·                    w przypadku odmowy wydania zaświadczenie lub zaświadczenie o treści żądanej przez osobę ubiegającej się o nie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Osiek

Podstawa prawna:

·                    art. 1, art. 2, art. 3 oraz część I poz. 1 i część III poz. 8 i 11 załącznika do ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 86, poz. 960 ze zm.)

Dział VIIIA ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.).


 

Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (RP-7)

Miejsce załatwienia sprawy

·         Referat Finansowo - Księgowy, nr pok. 109, tel. wew. 109.

Tryb

·         podanie ze wskazaniem okresu pracy i nazwy zakładu pracy

Opłata skarbowa

·         bez płaty

Termin załatwienia sprawy

·         bez zbędnej zwłoki,

sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym -
w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania

Podstawa prawna

·         Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami)

 

 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska