http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
Ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej w Osieku
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku
Inne ogłoszenia i zawiadomienia
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku 
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
 
data publikacji:  08-04-2014 | 11:51
data ostatniej modyfikacji:  11-04-2014 | 12:20
autor dokumentu: Glica Grażyna
Obwieszczenie o wydaniu decyzji pn:"budowa studni wierconej dla celów rolniczych i ogrodniczych w miejscowości Kąty" 08.04.2014

Osiek, dnia 08.04.2014r.

BR.6733.1.2014.B2


 

 

 

OBWIESZCZENIENa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., Nr 647 ) oraz na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)


zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości

 

 

że dnia 08.04.2014r. została wydana decyzja znak: BR.6733.1.2014.B2 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa studni wierconej o wydajności do 5m3/dobę i głębokości do 30m ppt z przeznaczeniem dla celów rolniczych i ogrodniczych wraz z urządzeniami do czerpania wody- punkt czerpalny, na działce nr ew. 202/1 w miejscowości Kąty gm. Osiek.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku pok. 207 w godzinach pracy Urzędu.


Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie, z podaniem daty i numeru decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Osiek w terminie 14 dni od daty jej obwieszczenia.


Jednocześnie wyjaśniam, że w myśl art. 49 kpa po upływie czternastu dni licząc od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło doręczenie zawiadomienia o wydaniu decyzji.


Stronami są osoby legitymujące się tytułem prawnym do ww. nieruchomości oraz nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania planowanej inwestycji.


 

 

Zapoznanie się z treścią decyzji nie jest obowiązkowe

 

Obwieszczenie zamieszczono w dniu 08.04.2014r.

                                                                              

««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska