http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
MIASTO I GMINA OSIEK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SZUKAJ
URZĄD
WŁADZE
REFERATY I STANOWISKA PRACY
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
MOJA SPRAWA, SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW, INFORMACJA O STANIE SPRAW
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WZORY DRUKÓW URZĘDOWYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2006 - 2010
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2010 - 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2014 - 2018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2018-2023
POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZAGRANICZNA
KONTROLE
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
Ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej w Osieku
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku
Inne ogłoszenia i zawiadomienia
INNE
NABÓR PRACOWNIKÓW DO UMIG W OSIEKU
NABÓR PRACOWNIKÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
NABÓR DO INNYCH INSTYTUCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
PUBLICZNIE DOSTEPNE WYKAZY
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
ADMINISTRATOR I REDAKCJA
STATYSTYKA
LINKI
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
PETYCJE
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2019 R.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP W 2019 R.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
RAPORT O STANIE GMINY
TRANSMISJE OBRAD RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
WYBORY PREZYDENTA RP W 2020 R.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
OPINIE RIO
PROTOKOŁY POKONTROLNE


 
Zawiadomienia,ogłoszenia,obwieszczenia Urzędu Miasta i Gminy w Osieku 
ZAWIADOMIENIA, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
 
data publikacji:  29-12-2014 | 18:13
data ostatniej modyfikacji:  30-12-2014 | 11:34
autor dokumentu: Grygiel Mariola
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowościach Mikołajów i Suchowola 29.12.2014

Osiek dnia 29 grudnia 2014r

 

OGŁOSZENIE O PRZETRAGU

 

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości  

 

1) położonych w miejscowości Mikołajów stanowiących własność Gminy Osiek na podstawie urządzonej w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Staszowie księgi wieczystej KW Nr KI1A/00021767/3 i KI1A/00019221/7.

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Numer ewidencyjny

Powierzchnia w ha

Cena wywoławcza

brutto zł

Wadium

10% ceny wywoławczej w zł

Forma zbycia

1.

Mikołajów

47

0,5800

69330,30

6933,03

sprzedaż

2.

Mikołajów

159

0,1100

7172,10

717,21

sprzedaż

3

Mikołajów

166

0,0500

3260,40

326,04

sprzedaż

4

Mikołajów

171

0,0400

2607,80

260,78

sprzedaż

5

Mikołajów

172

0,7700

50203,00

5020,30

sprzedaż

6

Mikołajów

214

0,2800

18255,90

1825,59

sprzedaż

7

Mikołajów

215

0,3800

24775,40

2477,54

sprzedaż

8

Mikołajów

238

0,3400

22167,60

2216,76

sprzedaż

9

Mikołajów

239

0,0700

4564,30

456,43

sprzedaż

10

Mikołajów

318

0,0700

4564,30

456,43

sprzedaż

11

Mikołajów

319

0,1600

10431,20

1043,12

sprzedaż

12

Mikołajów

387

0,1900

12387,70

1238,77

sprzedaż

13

Mikołajów

392

0,1200

7823,40

782,34

sprzedaż

14

Mikołajów

548

0,5500

35859,20

3585,92

sprzedaż

15

Mikołajów

576

0,3600

23471,50

2347,15

sprzedaż

16

Mikołajów

91/2

1,2800

83454,80

8345,48

sprzedaż

17

Mikołajów

586

0,5600

36511,80

3651,18

sprzedaż

18

Mikołajów

590

0,0200

1303,90

130,39

sprzedaż

 

Zbywane nieruchomości nie posiadają obciążeń na rzecz osób trzecich, nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Osiek nieruchomości położone są na terenie obszaru górniczego Kopalni Siarki ”Osiek”, jest to teren o charakterze przemysłowo – wydobywczym, bądź infrastrukturalnym oznaczony na załączniku graficznym symbolem TP.

 

 

 

2) położonej w miejscowości Suchowola będącej własnością Gminy Osiek  na podstawie urządzonej w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Staszowie księgi wieczystej KI1A/00021931/4.

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Numer ewidencyjny

Powierzchnia w ha

Cena wywoławcza

brutto

Wadium

10% ceny wywoławczej

Forma zbycia

1.

Suchowola

12

0,3200ha

6144,00zł

614,40zł

sprzedaż

 

Zbywana nieruchomość nie posiada obciążeń na rzecz osób trzecich, nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Osiek nieruchomość położona jest na terenie zalesień oznaczonym na załączniku graficznym symbolem LS1.

 

Przetarg na sprzedaż poszczególnych wyżej wymienionych nieruchomości odbędzie się                     dnia 3 lutego 2015r o godzinie 10 00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  Osiek, Osiek ul. Rynek 1,  pokój 202 (sala narad)

 

Każda nieruchomość sprzedawana będzie odrębnie.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie dowodu wniesienia wadium Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN), przelewem środków pieniężnych lub gotówką na rachunek Urzędu Miasta i Gminy  Osiek - Bank NBS o/Osiek Nr 34851700070070 0000 0303 0006.

 

Termin wniesienia wadium upływa dnia  29 stycznia 2015r.

 

W przypadku zainteresowania zakupem kilku nieruchomości należy wpłacić wadium na każdą nieruchomość odrębnie, z podaniem numeru ewidencyjnego nieruchomości.

 

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości.

Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy wadium nie podlega zwrotowi.

 

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

 

Zgodnie z art. 41 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. z 2014r. Dz. U. poz. 518 z późn. zm.) jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w ust 1, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszt przepisu notarialnego ponosi nabywca.

 

Ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu.

 

Dodatkowych informacji udziela Referat Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa ul. Rynek 1, 28-221 Osiek pok. 210, tel. 015 867 12 03 wew.122

 

««« powrót
 
 


Urząd Miasta i Gminy w Osieku Interaktywna Polska